Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1501 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 748 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 68 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Na gruntach RDLP w Pile znajduje się 27 rezerwatów przyrody zajmujących 3,3 tys. ha.

1. REZERWAT BAGNO RACZYK

  • Nadleśnictwo Człopa
  • Rodzaj rezerwatu – krajobrazowy
  • Data uznania - 2011
  • Powierzchnia – 34,23 ha

       Cel ochrony - zachowanie kompleksu turzycowisk, trzcinowisk i łozowisk otaczających ujście rzeki Cieszynki do jeziora Młyński Staw oraz terasy źródliskowej porośniętej przez dobrze zachowane olsy źródliskowe, jak również ochrona miejsc gniazdowania i żerowania kilkudziesięciu gatunków ptaków, głównie wodno-błotnych i drapieżnych.                                                                                                 

Bagno Raczyk, fot. W.Kaczmarek.

2. REZERWAT BUKOWSKIE BAGNO
Nadleśnictwo Tuczno
Rodzaj rezerwatu – torfowiskowy
Data uznania - 2009
Powierzchnia – 22,41 ha

Cel ochrony - zachowanie kompleksu mechowisk źródliskowych i torfowisk mszarnych z rzadką fauną i florą, w tym stanowisk reliktowych gatunków mszaków (Helodium blandowii, Paludella squarrosa, Tomenthyponum nitens) oraz rzadkich storczyków, a także ochrona reliktowego jeziora ramieniowego Bukowo Małe oraz kompleksu starodrzewni dębowych, bukowych i grabowych w zlewni torfowiska.

Bukowskie Bagno, fot. D.Rogala.

3. REZERWAT CZARCI STAW
Nadleśnictwo Złotów
Rodzaj rezerwatu – torfowiskowy
Data uznania – 1991
Powierzchnia – 4,91 ha

Cel ochrony - zachowanie kompleksu ekosystemów związanych z zarastającym jeziorem Czarci Staw, a zwłaszcza mechowisk, torfowisk przejściowych i wysokich wraz z rzadkimi elementami flory i fauny.

Czarci Staw, fot. Ł.Galimski.

4. REZERWAT DĘBINA
Nadleśnictwo Durowo
Rodzaj rezerwatu – leśny
Data uznania – 1957
Powierzchnia – 30,39 ha

Cel ochrony - zachowanie, ze względów naukowych i dydaktycznych, fragmentu lasu o charakterze naturalnym.

Dębina, fot. R.Brychczyński.

5. REZERWAT DIABLI SKOK

Nadleśnictwo Jastrowie
Rodzaj rezerwatu – leśny
Data uznania – 1961Powierzchnia – 20,97 ha

Cel - ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych kompleksu ekosystemów leśnych, szuwarowych i źródliskowych, wykształconych na stokach wzniesień morenowych oraz na przyległym do nich brzegu Jeziora Krąpsko Małe.

Diabli Skok, fot. Z.Żmuda.

6. Dolina Rurzycy
Nadleśnictwo Płytnica
Rodzaj rezerwatu – krajobrazowy
Data uznania – 2005
Powierzchnia – 554,68 ha

Cel ochrony - zachowanie cennych zbiorowisk roślinnych, rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz unikatowych krajobrazów przyrody wraz z urozmaiconą rzeźbą terenu, tj. naturalnych lasów rosnących na stromych zboczach, czystych jezior tworzących długie ciągi rynien oraz pagórkowaty teren z meandrującą rzeką w głębokiej dolinie.

Dolina Rurzycy, fot. J. Ramucki.

7. Glinki
Nadleśnictwo Wałcz
Rodzaj rezerwatu – leśny
Data uznania – 1974
Powierzchnia – 25,04 ha

Cel ochrony - zachowanie fragmentu lasu liściastego zróżnicowanego na zespoły: subatlantycki nizinny las dębowo-grabowy Stellario holosteae-Carpinetum betuli, żyzną buczynę niżową typu pomorskiego Galio odorati-Fagetum, kwaśną buczynę niżową Luzulo pilosae-Fagetum i łozowiska Salicetum pentandro-cinereae, z licznymi drzewami pomnikowymi.

Rezerwat Glinki, fot. M. Marchwiak.

8. Golcowe Bagno
Nadleśnictwo Wałcz
Rodzaj rezerwatu – torfowiskowy
Data uznania – 1991
Powierzchnia – 123,60 ha

Cel ochrony - zachowanie torfowiska mszarnego z naturalną roślinnością torfotwórczą, macierzystą dla genezy i akumulacji rzadkich w kraju gatunków torfu typu przejściowego: mszarno-bagnicowego i mszarno-turzycowego.

Rezerwat Golcowe Bagno, fot. M. Marchwiak.

9. Kozie Brody
Nadleśnictwo Jastrowie
Rodzaj rezerwatu – torfowiskowy
Data uznania – 1965
Powierzchnia – 0,72 ha

Cel ochrony - zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych torfowiska niskiego z występującą roślinnością reliktową.

Rezerwat Kozie Brody, fot. K. Dymek.

10. Kuźnik
Nadleśnictwo Zdrojowa Góra
Rodzaj rezerwatu – krajobrazowy
Data uznania – 1959
Powierzchnia – 96,00 ha

Cel ochrony - zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu lasu zróżnicowanego pod względem siedliskowym wraz z otaczającą roślinnością i rzadkimi gatunkami zwierząt. Szczególnie wyróżnia się tu kompleks ekosystemów tworzący typowy krajobraz pojezierny, z jeziorami o zróżnicowanej trofii, lasami różnych typów, źródliskami i torfowiskami.

Rezerwat Kuźnik, fot. J. Ramucki.

11. Leśne Źródła
Nadleśnictwo Tuczno
Rodzaj rezerwatu – leśny
Data uznania – 1998
Powierzchnia – 20,85 ha

Cel ochrony - zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych licznych źródeł w obrębie naturalnego ekosystemu leśnego.

Rezerwat Leśne Źródła, fot. D. Rogala.

12. Mokradła koło Leśniczówki Łowiska
Nadleśnictwo Tuczno
Rodzaj rezerwatu – torfowiskowy
Data uznania – 2011
Powierzchnia – 101,75 ha

Cel ochrony - zachowanie kompleksu torfowisk przejściowych i jezior wraz z ich zlewnią porośniętą przez bory sosnowe i mieszane oraz ochrona stanowisk rzadkich gatunków roślin wodnych i torfowiskowych, między innymi elismy wodnej Luronium natans oraz mchu sierpowca błyszczącego Drepanocladus vernicosus.

Rezerwat Mokradała koło Leśniczówki Łowiska, fot. archiwum Nadleśnictwa Tuczno.

13. Mszary Tuczyńskie
Nadleśnictwo Tuczno
Rodzaj rezerwatu – torfowiskowy
Data uznania – 1998
Powierzchnia – 7,22 ha

Cel ochrony - zachowanie mozaiki siedlisk i ekosystemów łąk wilgotnych i ziołorośli, zbiorowisk mokradłowych, lasów bagiennych oraz kompleksów źródliskowych wraz z procesami ich naturalnej dynamiki oraz związaną z nimi cenną florą i fauną.

Rezerwat Mszary Tuczyńskie, fot. Krzysztof Dymek.

14. Nad Jeziorem Liptowskim
Nadleśnictwo Tuczno
Rodzaj rezerwatu – leśny
Data uznania – 2010
Powierzchnia – 54,04 ha

Cel ochrony - utrzymanie dobrze zachowanych torfowisk i olsów źródliskowych w dawnej zatoce jeziora, a także ochrona kompleksu starodrzewi buczyn i grądów z interesującą mykoflorą, ważnego dla ksylobiontów oraz rzadkich gatunków ptaków.

Rezerwat Nad Jeziorem Liptowskim, fot. R. Ruta.

15. Nad Płociczną
Nadleśnictwo Kalisz Pomorski, Tuczno
Rodzaj rezerwatu – krajobrazowy
Data uznania – 2010
Powierzchnia – 19,81 ha

Cel ochrony - zachowanie górnego odcinka środkowego biegu rzeki Płocicznej ze zgrupowaniami fauny typowej dla rzek o charakterze górskim, a także ochrona kompleksu dobrze zachowanych łęgów i grądów o charakterze zbliżonym do naturalnego, porastających zbocza oraz dno doliny Płocicznej, z charakterystyczną florą, mykoflorą oraz cenną fauną.

Rezerwat Nad Płociczną, fot. D. Rogala.

16. Rosiczki Mirosławskie
Nadleśnictwo Mirosławiec
Rodzaj rezerwatu – torfowiskowy
Data uznania – 1989
Powierzchnia – 20,82 ha

Cel ochrony - zachowanie torfowiska pojeziornego o charakterze naturalnych trzęsawiskowych mszarów z bogatą florą mszaków oraz liczną populacją trzech gatunków rosiczek, jak też innych gatunków chronionych i rzadkich.

Rezerwat Rosiczki Mirosławskie, fot. M. Dubiał.

17. Smolary
Nadleśnictwo Płytnica
Rodzaj rezerwatu – torfowiskowy
Data uznania – 1991
Powierzchnia – 143,20 ha

Cel ochrony - zachowanie naturalnej roślinności torfowiskowej mechowisk, obfitującej w rzadkie gatunki mszaków.

Rezerwat Smolary, fot. J. Ramucki.

18. Stary Załom
Nadleśnictwo Człopa
Rodzaj rezerwatu – florystyczny
Data uznania – 1967
Powierzchnia – 5,62 ha

Cel ochrony - zachowanie ekosystemu zróżnicowanej siedliskowo i biocenotycznie murawy ciepłolubnej i łąk zmiennowilgotnych na podłożu węglanowym z bogatymi populacjami gatunków chronionych, zagrożonych i rzadkich.

Rezerwat Stary Załom, fot. W. Kaczmarek.

19. Strzaliny koło Tuczna
Nadleśnictwo Tuczno
Rodzaj rezerwatu – faunistyczny
Data uznania – 2008
Powierzchnia – 17,83 ha

Cel ochrony - zachowanie jednego z największych znanych zimowisk nietoperzy w Polsce zlokalizowanego w bunkrach stanowiących pozostałość po podziemnej fortyfikacji.

W rezerwacie przyrody Strzaliny koło Tuczna, fot. I. Tereszczak.

20. Torfowisko Kaczory
Nadleśnictwo Kaczory
Rodzaj rezerwatu – florystyczny
Data uznania – 1997
Powierzchnia – 32,77 ha

Cel ochrony - utrzymanie procesów ekologicznych zapewniających zachowanie dynamicznej równowagi ekosystemów torfowisk przejściowych.

Rezerwat Torfowisko Kaczory, fot. W. Plata.

21. Uroczysko Jary
Nadleśnictwo Lipka
Rodzaj rezerwatu – florystyczny
Data uznania – 1998
Powierzchnia – 86,26 ha

Cel ochrony - zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych, rzadkich gatunków roślin leśnych, zaroślowych, łąkowych, wodnych, bagiennych, źródliskowych i torfowiskowych, występujących w rynnach polodowcowych i na dnie jarów.

Rezerwat Uroczysko Jary, fot. D. Nadolna.

22. Wielki Bytyń
Nadleśnictwo Mirosławiec, Tuczno, Wałcz
Rodzaj rezerwatu – krajobrazowy
Data uznania – 1989
Powierzchnia – 1943,45 ha

Cel ochrony - zachowanie naturalnej różnorodności biologicznej, zarówno gatunkowej jak i biocenotycznej, a także naturalnego zróżnicowania krajobrazu rynny jeziora Bytyń Wielki z zatokami, jeziora Betyń Mały, jeziora Bobkowego i Głębokiego oraz otaczających je wysoczyzn morenowych.

Rezerwat Wielki Bytyń, fot. P. Buczkowski.

23. Wielkopolska Dolina Rurzycy
Nadleśnictwo Jastrowie, Płytnica
Rodzaj rezerwatu – krajobrazowy
Data uznania – 2008
Powierzchnia – 896,06 ha

Cel ochrony - zachowanie cennych zbiorowisk roślinnych, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz unikatowych krajobrazów przyrody wraz z urozmaiconą rzeźbą terenu, tj. naturalnych lasów rosnących na stromych zboczach, czystych jezior tworzących długie ciągi rynien oraz pagórkowatego terenu z meandrującą rzeką w głębokiej dolinie.

Rezerwat Wielkopolska Dolina Rurzycy, fot. W. Ostapowicz.

24. Wilcze Błoto
Nadleśnictwo Krucz
Rodzaj rezerwatu – torfowiskowy
Data uznania – 1968
Powierzchnia – 3,27 ha

Cel ochrony - zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zbiorowisk roślinności bagiennej i torfowiskowej.

Rezerwat Wilcze Błoto, fot. J. Gębala.

25. Wrzosowisko w Okonku
Nadleśnictwo Okonek
Rodzaj rezerwatu – krajobrazowy
Data uznania – 2008
Powierzchnia – 204,13 ha

Cel ochrony - zachowanie kompleksu wrzosowisk i muraw na piaskowych z charakterystyczną florą i fauną.

Rezerwat Wrzosowisko w Okonku, fot. R. Antosz.

26. Zielona Góra
Nadleśnictwo Kaczory
Rodzaj rezerwatu – leśny
Data uznania – 1969
Powierzchnia – 96,09 ha

Cel ochrony - zachowanie, ze względów naukowych i dydaktycznych, kompleksu lasów liściastych o charakterze zbliżonym do naturalnego wraz z typową dla nich florą i fauną, unikalnym typem gleb oraz stanowiskami dóbr kultury.

Rezerwat Zielona Góra, fot. W. Plata.

27. Źródliska Flinty
Nadleśnictwo Sarbia
Rodzaj rezerwatu – leśny
Data uznania – 1998
Powierzchnia – 44,83 ha

Cel ochrony - zabezpieczenie niezakłóconego przebiegu procesów zachodzących w ekosystemach: leśnym, zaroślowym, bagiennym, wodnym i torfowiskowym wraz z ich całym bogactwem i różnorodnością biotyczną, w tym w szczególności zachowanie źródliskowego charakteru obszaru jeziora Niewiemko oraz stanowisk chronionych gatunków roślin.

Rezerwat Źródliska Flinty, fot. archiwum Nadleśnictwa Sarbia.