Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Na gruntach RDLP w Pile znajduje się 27 rezerwatów przyrody zajmujących 3,3 tys. ha.

REZERWAT BAGNO RACZYK

  • Nadleśnictwo Człopa
  • Rodzaj rezerwatu – krajobrazowy
  • Data uznania - 2011
  • Powierzchnia – 34,23 ha

       Cel ochrony - zachowanie kompleksu turzycowisk, trzcinowisk i łozowisk otaczających ujście rzeki Cieszynki do jeziora Młyński Staw oraz terasy źródliskowej porośniętej przez dobrze zachowane olsy źródliskowe, jak również ochrona miejsc gniazdowania i żerowania kilkudziesięciu gatunków ptaków, głównie wodno-błotnych i drapieżnych.                                                                                                 

Bagno Raczyk, fot. W.Kaczmarek

REZERWAT BUKOWSKIE BAGNO
Nadleśnictwo Tuczno
Rodzaj rezerwatu – torfowiskowy
Data uznania - 2009
Powierzchnia – 22,41 ha

Cel ochrony - zachowanie kompleksu mechowisk źródliskowych i torfowisk mszarnych z rzadką fauną i florą, w tym stanowisk reliktowych gatunków mszaków (Helodium blandowii, Paludella squarrosa, Tomenthyponum nitens) oraz rzadkich storczyków, a także ochrona reliktowego jeziora ramieniowego Bukowo Małe oraz kompleksu starodrzewni dębowych, bukowych i grabowych w zlewni torfowiska.

Bukowskie Bagno, fot. D.Rogala

REZERWAT CZARCI STAW
Nadleśnictwo Złotów
Rodzaj rezerwatu – torfowiskowy
Data uznania – 1991
Powierzchnia – 4,91 ha

Cel ochrony - zachowanie kompleksu ekosystemów związanych z zarastającym jeziorem Czarci Staw, a zwłaszcza mechowisk, torfowisk przejściowych i wysokich wraz z rzadkimi elementami flory i fauny.

Czarci Staw, fot. Ł.Galimski

REZERWAT DĘBINA
Nadleśnictwo Durowo
Rodzaj rezerwatu – leśny
Data uznania – 1957
Powierzchnia – 30,39 ha

Cel ochrony - zachowanie, ze względów naukowych i dydaktycznych, fragmentu lasu o charakterze naturalnym.

Dębina, fot. R.Brychczyński

REZERWAT DIABLI SKOK

Nadleśnictwo Jastrowie
Rodzaj rezerwatu – leśny
Data uznania – 1961
Powierzchnia – 20,97 ha

Cel - ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych kompleksu ekosystemów leśnych, szuwarowych i źródliskowych, wykształconych na stokach wzniesień morenowych oraz na przyległym do nich brzegu Jeziora Krąpsko Małe.

Diabli Skok, fot. Z.Żmuda

 

STARY ZAŁOM – w  Nadleśnictwie Człopa, unikalne, jedyne na niżu, stanowisko turzycy podgórskiej ,,ptasie łapki".

KUŹNIK – w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra. Obejmuje fragment dwóch rynien jeziornych rozdzielonych morenowym wzniesieniem stromo opadającym do jezior z licznymi źródłami i florą źródliskową.

Grzybienie w rezerwacie "Kuźnik" - Foto: Anna Kałka
 

ZIELONA GÓRA – w Nadleśnictwie Kaczory. Urozmaicony teren moreny czołowej, obejmuje drzewostany o najwyższych walorach botaniczno – leśnych, grądy o cechach naturalnych.  Górujące dęby mają ponad 250 lat. Z rzadkich roślin występuje lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, brekinia, storczyki.

GLINKI – w Nadleśnictwie Wałcz. Zachowany fragment lasu liściastego, m.in. buczyny pomorskiej, liczne pomnikowe buki i dęby.

WIELKI BYTYŃ – na terenie  nadleśnictw Mirosławiec, Wałcz, Tuczno. Bytyń należy do tzw. zimnych jezior. Charakterystyczne cechy to strome skarpy o wysokości do 30 m, duży udział starych buczyn.

 

  

Rosiczka. Foto: Iwona Wolska

STRZALINY KOŁO TUCZNA – obszar podziemnych pozostałości grupy warownej „Góra Wisielcza" wraz z otaczającym je lasem  Celem ochrony jest zachowanie jednego z największych zimowisk nietoperzy w Polsce zlokalizowanego w bunkrach stanowiących pozostałość po podziemnej fortyfikacji.

DOLINA RURZYCY – w Nadleśnictwie Płytnica. Naturalne lasy rosnące na stromych zboczach, czyste jeziora tworzące długie ciagi rynien oraz pagórkowate tereny z meandrujacą rzeką w głębokiej dolinie.

WIELKOPOLSKA DOLINA RURZYCY utworzony  w województwie wielkopolskim jako dalsza część rezerwatu „Dolina Rurzycy" położonego w województwie zachodniopomorski. Rezerwat krajobrazowy obejmujący obszar rzeki Rurzycy wraz z jeziorami, nadrzecznymi bagnami i torfowiskami oraz otaczającym drzewostanem.

UROCZYSKO JARY – w Nadleśnictwie Lipka. Fragment krajobrazu Pojezierza Krajeńskiego, trzy jeziora, źródliska, strumyki w rynnach polodowcowych i na dnie jarów, zespół lilii wodnych, w jeziorach krasnorosty.

  

Czermień błotna.