Lista aktualności Lista aktualności

Staż w jednostkach organizacyjnych RDLP w Pile

Rozpoczynamy nabór na staż w jednostkach organizacyjnych RDLP w Pile!

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, w oparciu o Zarządzenie nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  z dnia 7 września 2012 roku w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, rozpoczyna postępowanie kwalifikacyjne mające na celu wyłonienie kandydatów na

STAŻ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH RDLP W PILE

Planowany termin rozpoczęcia stażu: 1 listopada 2024 roku

Dla kogo:

· Absolwenci szkół średnich leśnych oraz szkół wyższych leśnych,

· Absolwenci szkół wyższych innych niż leśne,

Posiadający wykształcenie:

ü Z dziedziny nauk ekonomicznych - do Nadleśnictw:

 • Jastrowie
 • Kalisz Pomorski
 • Lipka
 • Mirosławiec
 • Okonek
 • Płytnica
 • Potrzebowice
 • Sarbia
 • Tuczno
 • Wałcz
 • Zdrojowa Góra

ü Administracyjne - do Nadleśnictw:

 • Durowo
 • Jastrowie
 • Kalisz Pomorski
 • Krzyż
 • Mirosławiec
 • Płytnica
 • Podanin
 • Potrzebowice
 • Sarbia
 • Trzcianka
 • Wałcz

Absolwent – osoba, która w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły podejmie pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia, spowodowanych: korzystaniem z zasiłku macierzyńskiego, urlopu wychowawczego, udokumentowaną chorobą trwającą nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni jednak nie więcej niż 12 miesięcy, kontunuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich nie dłużej jednak niż 4 lata (PUZP dla PGL LP).

Oczekujemy:

· Dobrej organizacji pracy własnej,

· Komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,

· Sumienności, dokładności i rzetelności.

Oferujemy:

· Płatny, 12 – miesięczny staż (umowa o pracę na czas określony na stanowisku stażysty),

· Możliwość zdobycia doświadczenia w leśnictwie, księgowości lub administracji,

· Zaświadczenie o ukończeniu stażu (po zdaniu egzaminu stażowego),

· Referencje dla osób szczególnie wyróżniających się.

W przypadku pozytywnych efektów pracy i zaangażowania w powierzone zadania po zakończeniu stażu możliwe jest nawiązanie stałej współpracy, zgodnie z potrzebami kadrowymi w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.

 

Wszyscy kandydaci ubiegający się o staż składają następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie na staż w tym imię i nazwisko oraz dane kontaktowe
(e-mail, nr telefonu - dobrowolnie) oraz  określenie preferowanego nadleśnictwa do odbycia stażu,

- oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości,

- oświadczenie o składaniu dokumentów przyjęcia na staż wyłącznie w RDLP w Pile,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- mile widziane CV.

 

Absolwenci szkół wyższych leśnych i innych niż leśne:

- kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu.

 

Absolwenci średnich szkół leśnych:

- kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,

- kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego technika leśnika.

Komplet dokumentów można składać osobiście w kancelarii biura RDLP w Pile, ul. Kalina 10, 64-920 Piła. Ponadto dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną z dopiskiem „STAŻ” na adres Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, ul. Kalina 10, 64-920 Piła.

Komplet dokumentów należy złożyć w terminie od 1 lipca 2024 roku do 13 września 2024 roku (istotna data wpływu).

 

RDLP w Pile przeprowadza egzamin kwalifikujący. Na staż przyjmowani są kandydaci, którzy osiągną najlepsze wyniki z egzaminu.

Stopień trudności pytań jest zróżnicowany i dostosowany do poziomu wykształcenia kandydata. Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego zostanie ogłoszony 20 września 2024 roku, na stronie internetowej RDLP w Pile (www.pila.lasy.gov.pl). Nie będzie wysyłana korespondencja indywidualna w tej sprawie.

Na żądanie RDLP w Pile absolwent jest zobowiązany przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, w celu dokonania potwierdzenia ich zgodności z oryginałem.

 

Rozstrzygnięcie przyjęcia na staż nastąpi do 10 października 2024 roku.

Osoby przyjęte na staż oraz osoby niezakwalifikowane otrzymają zawiadomienie w tej sprawie na piśmie.

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi RDLP w Pile

Emilia Lalasz – Specjalista ds. pracowniczych

tel. 67 212 48 44 wew. 133