Asset Publisher Asset Publisher

Wyłączenie gruntów leśnych z produkcji

Aktem prawnym regulującym zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych jest Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 roku. Zgodnie z treścią ustawy właściwym w sprawach ochrony gruntów leśnych jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (niezależnie od formy własności).

W związku z powyższym, w celu uzyskania zgody na wyłączenie gruntu leśnego z produkcji, należy złożyć stosowny wniosek do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

Wniosek może złożyć właściciel nieruchomości (w przypadku współwłasności wniosek winien być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli) lub osoba upoważniona do reprezentowania właściciela w przedmiotowym zakresie.

Załączniki, które należy dołączyć do wniosku:

  1. pismo (zaświadczenie) urzędu gminy o przeznaczeniu działki w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wraz załącznikiem graficznym, lub w przypadku braku aktualnego miejscowego planu zagospodarowania - warunki zabudowy dla przedmiotowej działki (w oparciu o zapisy starego nieobowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego);
  2. aktualny wypis z rejestru gruntów (ze Starostwa Powiatowego);
  3. wyrys z mapy ewidencyjnej z naniesioną geodezyjnie granicą powierzchni wnioskowanej do wyłączenia (w przypadku wyłączenia całej działki, wystarczającym jest wyrys z mapy ewidencyjnej);
  4. opis taksacyjny lasu na działce wyłączanej z produkcji leśnej z podaniem kategorii ochronności, wieku rębności drzewostanu i typu siedliskowego lasu (informacje te znajdują się w uproszczonym planie urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu)
  5. dokumentację fotograficzną gruntów leśnych planowanych do wyłączenia z produkcji (wydruk fotografii).

W przypadku gruntów leśnych przeznaczonych na cele eksploatacji kopalin należy dodatkowo dołączyć:

  1. decyzję o kierunku rekultywacji;
  2. decyzję o udzieleniu koncesji na wydobywanie kopalin;

W przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe należy dodatkowo dołączyć:

  1. umowę dzierżawy

W przypadku firmy należy dodatkowo dołączyć:

  1. wyciąg z rejestru sądowego (KRS) w zakresie osób upoważnionych do reprezentowania.

Dokumenty powinny być przedkładane w oryginale. Strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 

Dopuszcza się, zgodnie z przepisem art. 76a § 2b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), dostarczenie oryginałów dokumentów osobiście celem poświadczenia autentyczności kopii z okazanymi oryginałami przez pracownika Dyrekcji (wymaga wcześniejszego umówienia z pracownikiem Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi w RDLP w Pile).