PROGRAM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 - OCHRONA PRZYRODY I EDUKACJA EKOLOGICZNA

Budowa świadomości ekologicznej lokalnego społeczeństwa poprzez emisje utworów audiowizualnych nt. potrzeb oraz właściwych metod ochrony przyrody, jak również korzyści z jej dobrego zachowania na obszarach chronionych należących do sieci Natura 2000

PROGRAM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 - MAŁA RETENCJA

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

PROGRAM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 - PRZECIWDZIAŁANIE POŻAROM

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów

REKULTYWACJA TERENÓW POPOLIGONOWYCH

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile bierze udział w projekcie „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP”.