Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja dyrekcji

Struktura organizacyjna biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

Struktura organizacyjna biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

 1. Pion Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.
  Dyrektor  kieruje całokształtem działalności Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile i ponosi za nią odpowiedzialność, a także reprezentuje jednostkę na zewnątrz.
 • Wydział Kadr podstawowym zadaniem wydziału jest realizacja polityki kadrowej dyrektora w zakresie doboru i rozmieszczenia kadry kierowniczej w RDLP i nadzorowanych przez RDLP nadleśnictwach. Prowadzenie spraw pracowników biura RDLP i pozostałych pracowników nadzorowanych przez RDLP jednostek zgodnie z odrębnymi regulacjami w rozumieniu Kodeksu pracy, PUZP dla PGL LP oraz innymi unormowaniami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie.
 • Wydział Organizacji podstawowym zadaniem wydziału kształtowanie optymalnej struktury organizacyjnej RDLP w Pile oraz nadzorowanie i doskonalenie organizacji wewnętrznej jednostek nadzorowanych.  
 • Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego zajmuje się realizacją zadań związanych z kontrolą instytucjonalną w komórkach organizacyjnych RDLP, nadleśnictwach, koordynacją spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków.
 • Wydział Promocji i Rozwoju realizuje działania mające na celu kreowanie pozytywnego wizerunku RDLP w Pile i jej jednostek organizacyjnych. Prowadzi całokształt  spraw związanych z promocją i reprezentacją  biura RDLP, edukacją przyrodniczo – leśną, turystyką i udostępnianiem lasu dla społeczeństwa oraz realizacją projektów rozwojowych. Prowadzi sprawy związane z polityką informacyjną Lasów Państwowych, kreowaniem pozytywnego wizerunku leśnictwa w mediach.
 • Stanowisko ds. Komunikacji i mediów - Rzecznik Prasowy współpracuje ze środkami masowego przekazu w zakresie popularyzacji i promocji Lasów Państwowych, prezentuje bieżące wydarzenia związane z działalnością  LP , ze szczególnym uwzględnieniem RDLP. Współpracuje z redakcjami prasy leśnej i innych czasopism o charakterze regionalnym lub krajowym w zakresie popularyzacji wiedzy o lasach, leśnictwie i wizerunku LP.
 • Wydział. Obronności i Ochrony Mienia Zajmuje się sprawami ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym, zagadnieniami ochrony mienia w jednostkach organizacyjnych RDLP, sprawami związanymi z obronnością, działaniami w sytuacjach zagrożeń oraz ochroną informacji niejawnych w RDLP i nadzorowanych przez RDLP nadleśnictwach.
 • Zespół ds. Ochrony Danych i BHP nadzoruje przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, oraz koordynuje i nadzoruje zagadania dotyczące BHP w RDLP w Pile oraz nadzorowanych jednostkach.
 • Stanowisko Radcy Prawnego podstawowym zadaniem Radcy Prawnego jest udzielanie porad prawnych z zakresu prawa powszechnie obowiązującego.

 2.  Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej.
      Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej kieruje realizacją zadań dotyczących
      zagospodarowania lasu.

 • Wydział Gospodarki Leśnej zajmuje się dbałością o zachowanie i powiększenie zasobów leśnych na terenie działania RDLP. Zadanie to wydział realizuje poprzez merytoryczne przygotowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją w nadleśnictwach RDLP zadań w dziedzinie hodowli lasu, selekcji, nasiennictwa, szkółkarstwa, zadrzewień, restytucji rzadkich gatunków chronionych. Ponadto wydział sprawuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz zagadnieniami dotyczącymi łowiectwa.
 • Wydział Ochrony Lasu dba o stabilność i ochronę istniejących i tworzących się ekosystemów leśnych na terenie RDLP. Zadanie to wydział realizuje poprzez merytoryczne przygotowywanie, koordynowanie oraz nadzorowanie realizacji zadań w dziedzinie ochrony lasu oraz ochrony ppoż. obszarów leśnych.  Realizuje zadania z zakresu polityki informacyjnej oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
 • Zespół ds. Ochrony zasobów Przyrodniczych koordynuje i prowadzi całokształtu spraw z zakresu ochrony przyrody  i środowiska. Kształtuje i inicjuje działania zmierzające do zachowania lub odtworzenia walorów przyrodniczych w lasach.
 • Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi prowadzi całokształt zagadnień w zakresie urządzania lasu i stanu posiadania.
 • Wydział Infrastruktury Leśnej wspiera i prowadzi w jednostkach organizacyjnych pomoc merytoryczną w zakresie budownictwa ogólnego, drogowego, wodnego postępu techniczno - technologicznego, transportu, wykorzystania maszyn i urządzeń w leśnictwie, prywatyzacji prac leśnych. Współpracuje na szczeblu RDLP z przedstawicielami przedsiębiorczości leśnej, przeprowadzania procedur przetargowych związanych z zamawianiem robót, dostaw i usług. Zajmuje się sprawami związanymi z pozyskiwaniem i z wdrażaniem środków pomocowych w tym funduszy UE, koordynowaniem oraz nadzorowaniem działalności w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
 • Zespół ds. Geomatyki  podstawowym zadaniem zespołu jest wdrażanie, prawidłowy rozwój i funkcjonowanie geomatyki w RDLP w Pile, w tym spraw dotyczących fotogrametrii, koordynowania działań związanych z użytkowaniem bezzałogowych statków powietrznych (dronów) oraz współpraca z wydziałami merytorycznymi w zakresie wykorzystywania geomatyki w celu optymalizacji pracy.

 3.  Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych.
      Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych kieruje realizacją zadań z pionu ekonomicznego.

 • Wydział Księgowości prowadzi sprawy związane z księgowością, finansowaniem i kredytowaniem nadleśnictw, rozliczeniem z budżetem Państwa, ustalaniem zasad ewidencji księgowej, kontrolą wewnętrzną oraz obsługą finansowo-księgową RDLP.
 • Wydział Analiz i Planowania prowadzi sprawy związane z opracowaniem planów i analiz ekonomicznych oraz współuczestniczy w przygotowaniu właściwych sprawozdań, opinii, a także sprawuje nadzór nad realizacją planów finansowo-gospodarczych. Wspiera, koordynuje i nadzoruje jednostki w tym zakresie.
 • Wydział Gospodarki Drewnem zajmuje się sprawami związanymi z racjonalnym wykorzystaniem surowców leśnych, analizą rynków, normalizacją, brakarstwem, cenami, promocją wyrobów drzewnych oferowanych do sprzedaży przez jednostki organizacyjne RDLP. Ponadto analizuje należności za drewno, zawiera umowy handlowe  i nadzoruje realizację tych umów oraz zajmuje się zabezpieczeniem transakcji handlowych.
 • Wydział Administracji prowadzi sprawy związane z administrowaniem majątkiem RDLP, w tym pomieszczeniami i środkami transportowymi, zaopatrywaniem pracowników w materiały biurowe, środki techniczne, sprzęt, umundurowanie, odzież roboczą oraz spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Wydział Informatyki prowadzi sprawy związane z utrzymaniem i rozwojem Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP) w biurze i jednostkach organizacyjnych RDLP.