Asset Publisher Asset Publisher

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej na ten temat

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile powierzchnia lasów niepaństwowych objęta nadzorem na mocy porozumień zawartych pomiędzy starostwami a nadleśnictwami,  wg stanu na 1.01.2020 r. to 10.661 ha. Starostowie powierzyli nadzór 15 nadleśnictwom z 20 nadleśnictw wchodzących w skład RDLP. Największa powierzchnia znajduje się w nadleśnictwie Potrzebowice - 3 198 ha, najmniejsza natomiast w nadleśnictwie Kalisz Pomorski - 14 ha.