Asset Publisher Asset Publisher

Leśny Kompleks Promocyjny "Puszcza Notecka"

Leśne Kompleksy Promocyjne są obszarami funkcjonalnymi o szczególnym znaczeniu społecznym, ekologicznym i edukacyjnym, obejmujące wybrane duże zwarte obszary leśne charakterystyczne dla danego obszaru. Są jednostkami funkcjonalnymi, nie posiadającymi odrębnej administracji. W ramach LKP leśnicy promują zrównoważoną gospodarkę leśną, wspierają badania naukowe i prowadzą edukację leśną społeczeństwa.

Dzięki LKP widać, że można osiągnąć kompromis między najważniejszymi zadaniami leśnictwa: gospodarką leśną mającą na celu m.in. produkcję drewna, ochroną przyrody, badaniami naukowymi i szeroko rozumianą edukacją. Są dowodem, że trwale zrównoważona, wielofunkcyjna gospodarka leśna przeciwdziała zagrożeniom lasu, wynikającym z rozwoju cywilizacji.

Dowiedz się więcej o leśnych kompleksach promocyjnych

Na terenie Polski powołanych zostało 25 Leśnych Kompleksów Promocyjnych o łącznej powierzchni 1 273 693 ha.
Celem ustanowienia i działania leśnych kompleksów promocyjnych jest:
1) promowanie prowadzonej przez Lasy Państwowe trwale zrównoważonej gospodarki leśnej rozumiane jako przekonywanie szerokich kręgów społecznych oraz kręgów decyzyjnych, iż trwale zrównoważona gospodarka leśna jest działalnością najbardziej prawidłową, uwzględniającą wszystkie aspekty zrównoważonego rozwoju oraz zintegrowaną poziomo z utrzymywaniem, kształtowaniem i pogłębianiem różnorodności biologicznej w lasach;
2) promowanie i integrowanie celów trwale zrównoważonej gospodarki leśnej z aktywną ochroną zasobów przyrody w lasach wynikające z prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz wykorzystanie do prowadzenia ochrony przyrody sensu stricto;
3) wszechstronne rozpoznanie i monitorowanie stanu biocenoz na obszarze LKP i warunków ich bytowania oraz trendów zmian zachodzących w biocenozach.
Na podstawie Zarządzenia nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 października 2004 r. w sprawie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Notecka” ustanowiony został Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Notecka”. Łączna powierzchnia LKP "Puszcza Notecka" wynosi 137 229 ha, a swoim zasięgiem obejmuje osiem nadleśnictw trzech Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych.

 

 

Łączna powierzchnia LKP - 137 229 ha

RDLP w Pile - 56 116 ha
Nadleśnictwo Potrzebowice - 19 053 ha
Nadleśnictwo Wronki - 19 022 ha
Nadleśnictwo Krucz - 18 041 ha

RDLP w Poznaniu - 35 035 ha
Nadleśnictwo Sieraków - 14 153 ha
Nadleśnictwo Oborniki - 20 882 ha

RDLP w Szczecinie - 46 078 ha
Nadleśnictwo Karwin – 23 486 ha
Nadleśnictwo Międzychód – 17 216 ha
Nadleśnictwo Skwierzyna – 5 376 ha

LKP Puszcza Notecka Jest największym leśnym kompleksem promocyjnym w kraju i stanowi blisko 11% łącznej powierzchni wszystkich  leśnych kompleksów promocyjnych.