Wydawca treści Wydawca treści

Projekty dofinansowane ze środków POIiŚ

Budowa świadomości ekologicznej lokalnego społeczeństwa poprzez emisje utworów audiowizualnych nt. potrzeb oraz właściwych metod ochrony przyrody, jak również korzyści z jej dobrego zachowania na obszarach chronionych należących do sieci Natura 2000

Planowany okres realizacji: 21.05.2018-30.09.2019
Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

 Projekt jest finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, który jest wprowadzany w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska.
Główny cel strategiczny: wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody na obszarach chronionych Natura 2000 poprzez nowoczesne i ogólnodostępne na tym terenie działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnej w celu budowy świadomości nt. potrzeby oraz właściwych metod ochrony przyrody, jak również korzyści z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu.
 

Cele szczegółowe:

  1. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów skierowane do szerokiego grona odbiorców na terenach chronionych RDLP w Pile na podstawie zidentyfikowanych potrzeb.
  2. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego ośrodków edukacji ekologicznej poprzez wyposażenie ich w dodatkowe materiały audiowizualne
  3. Kształtowanie postaw proekologicznych i zwiększenia zaangażowania w ochronę przyrody wśród społeczności lokalnej z obszarów Natura 2000 dzięki nowoczesnemu programowi edukacyjnemu dostępnemu w regionalnej TV

W ramach projektu zaplanowano:

  1. Produkcję i emisję 10 odcinków ok. 15 minutowych filmów na temat obszarów chronionych w północnej Wielkopolsce. W poszczególnych odcinkach oprócz charakterystyki danego terenu, jego walorów przyrodniczych i turystycznych będą zawarte treści instruktażowe dla ludności na temat poruszania się i zakresu korzystania z zasobów wskazanych obszarów. Filmy emitowane będą od grudnia br. w regionalnej telewizji. Materiał filmowy będzie również służył jako samodzielny przekaz edukacyjny, promujący ofertę turystyczną obszarów chronionych włączonych do sieci Natura 2000. Oczekiwany rezultat: Prawie roczny cykl emisji (od maja 2017 do lutego 2018) na terenie północnej Wielkopolski (500 tys odbiorców) pozwoli mieszkańcom w sposób łatwy i naturalny przyswoić wiedzę.  Projekty edukacyjne skierowane będą do społeczności lokalnych na obszarach chronionych, w szczególności należących do sieci Natura 2000 i innych form ochrony przyrody na terenie RDLP w Pile. W poszczególnych odcinkach oprócz charakterystyki danego obszaru, jego walorów przyrodniczych i turystycznych będą zawarte treści instruktażowe dla ludności na temat poruszania się i zakresu korzystania z zasobów wskazanych obszarów. Zarejestrowany materiał po emisji w telewizji może być wykorzystany jako samodzielny materiał edukacyjny, jednocześnie promujący walory turystyczne danego obszaru chronionego.

Czas realizacji zadania 21.05.2018-30.09.2019.

  1. W ramach działania zostanie opracowana i wyprodukowana kolorowa broszura promująca projekt. Broszura w swojej treści będzie zawierała krótki opis tematyki poszczególnych 10 odcinków filmów edukacyjnych o obszarze chronionym oraz elementy interaktywne w postaci gier planszowych. Rezultatem działania będzie kolorowa broszura promująca projekt, która w pierwszym etapie realizacji projektu jeszcze przed premierą pierwszego odcinka telewizyjnego programu edukacyjnego zostanie rozdystrybuowana wśród mieszkańców obszarów chronionych, w 5 ośrodkach edukacji ekologicznej na ob. RDLP Piła, w szkołach i urzędach JST.

Czas realizacji zadania: 01.07.2018 - 31.03.2019.

Wartość całkowita projektu: 125 310 zł
Kwota dofinansowania projektu: 106 513 zł