Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ustanowiono 9 obszarów chronionego krajobrazu, wyróżniających się krajobrazowo, o zróżnicowanych ekosystemach oraz jeden zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dębowa Góra” charakteryzujący się wybitnymi walorami krajobrazowymi

DOLINA NOTECI – 17 264 ha – pow. na terenie LP
Równinne tereny dna pradoliny, do której obustronnie przylegają wzgórza morenowe. Wartość przyrodniczą obszaru podnoszą dwa rezerwaty: „Torfowisko Kaczory" i „Zielona Góra". Na łęgach noteckich znajdują się i są pod obserwacją ostoje ptactwa wodnego i błotnego.
PUSZCZA NOTECKA – 45 387 ha – pow. na terenie LP
Teren falisty, zbudowany z piasków wydmowych i uznawany za jeden z największych w Europie kompleksów wydm śródlądowych. Wzdłuż Noteci płynie równolegle w części północnej rzeka Miała, wpływająca korzystnie na klimat lokalny, w jej dolinie gniazdują czaple, rybołowy. W tym obszarze znajduje się ciekawy rezerwat „Wilcze Błoto".
DOLINA WEŁNY I RYNNA GOŁANIECKO-WĄGROWIECKA – 5 748 ha – pow. na terenie LP
Ciekom wodnym towarzyszy półnaturalna, leśna szata roślinna. Zachowały się piękne fragmenty lasów liściastych. Obejmuje część Pojezierza Chodzieskiego i Pojezierza Gnieźnieńskiego oraz liczne rezerwaty przyrody, w tym rezerwat „Dębina".
PUSZCZA NAD DRAWĄ – 44 878 ha  – pow. na terenie LP
Lasy pokrywają 80% obszaru. Przeważa naturalny krajobraz leśny lub jeziorno-leśny.  Charakteryzuje się wybitnymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, na które składają się malownicze doliny rzek, rynny polodowcowe z licznymi jeziorami (Liptowskie, Tuczno, Sitno, Płociczno, Szczuczarz), czyste wody powierzchniowe, duża lesistość terenu z resztkami dawnej "Puszczy Drawskiej", bogate zbiorowiska rzadkich roślin i ostoje ginących zwierząt m.in. bielika, puchacza, bociana czarnego, żurawia i bobra, a także ostatnie w Europie tarlisko łososia szlachetnego. Na terenie Obszaru znajduje się 9 rezerwatów przyrody.
POJEZIERZE WAŁECKIE I DOLINA GWDY – 79 467 ha – pow. na terenie LP
Wielkie bogactwo walorów krajobrazowych stanowią urozmaicona rzeźba terenu z rozległymi kompleksami leśnymi, malownicze głęboko wcięte doliny licznych rzek, moreny czołowe i doliny rynnowe z licznymi jeziorami, miejsca lęgowe i ostoje rzadkich i ginących zwierząt.

Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy. Foto: Wojciech Ostapowicz

DOLINA ŁOBZONKI I BORY KUJAŃSKIE – 9 468 ha – pow. na terenie LP
Na północy krajobraz ma charakter jeziorno-leśno-łąkowy, a na południu osadniczo-polno-łąkowy. Ciekawe kompleksy lasów szpilkowych i liściastych.
OKOLICE KALISZA POMORSKIEGO  - 1 042 ha – pow. na terenie LP
Obszar obejmuje fragment krajobrazu pojeziernego. Spotykamy tu jeziora Giżyno z otaczającym je starodrzewiem buczynowym, Siekiercze - z wyjątkowo bogatą populacją grążela żółtego, Orle Małe, Bobrowo Małe, Bobrowo.
CHOSZCZNO-DRAWNO – 140 ha – pow. na terenie LP
Obszar jest bardzo zróżnicowany pod względem form pokrycia terenu - z dominującymi polami przeplatają się lasy sosnowe, bagienne lasy olszowe, łąki i nieużytki. Znajduje się tu również kilkanaście jezior.
DOLINY RZEKI DEBRZYNKI - 34 ha - pow. na terenie LP
Obszaru ten oobejmuje naturalne ekosystemy hydrogeniczne dna doliny zalewowej. Charakteryzuje się bogatymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi.

ZESPÓŁ PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWY "DĘBOWA GÓRA" - 98 ha - pow. na terenie LP
Charakteryzujący się wybitnymi walorami krajobrazowymi, obejmujący między innymi najwyższe wzniesienie północnej Wielkopolski Górę Dąbrowę.