Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile zarządza gruntami Skarbu Państwa o powierzchni 362,7 tys. hektarów, w tym lasów 349,4 tys. hektarów, na terenie 4 województw i 14 powiatów.

Lasy zajmują około 42,4 % powierzchni regionu, w niektórych gminach lesistość przekracza nawet 70 %, przy średniej lesistości krajowej 29,2 %. W drzewostanach przeważa sosna, która rośnie na 87 % powierzchni. Przeciętny wiek drzewostanów RDLP wynosi 57 lat, drzewostany młodszych klas wieku (I i II klasa wieku) zajmują 24 % ogólnej powierzchni leśnej, Zapas drewna szacuje się na około 87 mln m3, a przeciętną zasobność na 262 m3/ha. Średnio rocznie przyrasta około 13,9 m3 na hektar. Powierzchnia lasów ochronnych wynosi 98 163,24 ha, co stanowi 28,95 % powierzchni leśnej RDLP w Pile.