Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2019 r. na gruntach w zarządzie LP było 11 314 pomników przyrody, z czego 9 tys. stanowiły pojedyncze drzewa, a 1380 grupy drzew.

Na gruntach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  w Pile wyznaczono ponad pięćset pomników przyrody – przeważają w tej grupie pojedyncze drzewa – według stanu na koniec 2021 r. było ich 413 szt., wśród nich lipy, dęby szypułkowe, buki, sosny, jesiony, cisy, jałowce, jodły, modrzewie i świerki. Ustanowiono także 74 grupy drzew (w skład których wchodzi 511 drzew) i 4 pomnikowe aleje (złożone z niemal 600 drzew). Przeważają w nich buki, dęby, wiązy, lipy, jesiony, świerki, sosny i cisy. Ciekawostką przyrodniczą jest 10 głazów narzutowych uznanych za pomniki przyrody, np.: „Zaklęta Karczma" w Nadleśnictwie Podanin.