Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na gruntach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  w Pile wyznaczono wiele pomników przyrody – przeważają w tej grupie pojedyncze drzewa 362 szt., są to lipy, dęby szypułkowe, buki, sosny, jesiony, cisy, jałowce, jodły, modrzewie i świerki. Zainwentaryzowano 74 grupy drzew i 3 aleje. Przeważają w nich buki, dęby, wiązy, lipy, jesiony, świerki, sosny i cisy. Ciekawostką przyrodniczą jest 12 głazów narzutowych uznanych za pomniki przyrody, np.: „Zaklęta Karczma", „Zaczarowana Karoca".