Asset Publisher Asset Publisher

Obiekty edukacyjne

Duża lesistość, liczne jeziora, związane z nimi bogactwo krajobrazu, urozmaicony świat dzikich zwierząt i roślin oraz obfitość runa leśnego powodują, że pilskie lasy przyciągają turystów z całej Polski.

Na terenie RDLP w Pile zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej odbywają się w 5 Regionalnych Ośrodkach Edukacyjnych, 5 Ośrodkach Edukacji Leśnej oraz 10 Punktach Edukacji Leśnej. W ciągu roku w zajęciach edukacyjnych prowadzonych  przez ponad 400 leśników  uczestniczy prawie 82 tysięcy osób.

Osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy na tematy leśne zapraszamy do Regionalnych Ośrodków  Edukacyjnych, w których pod opieką leśników i nauczycieli odbywają się lekcje przyrody. W "leśnych klasach" wyposażonych w pomoce naukowe , pozwalające prowadzić lekcje o tematyce leśnej, ekologicznej i nauki o środowisku, odbywają się zajęcia, w których uczestniczą dzieci z przedszkoli i  uczniowie wszystkich typów szkół.

Nadleśnictwo KruczCentrum Promocji Lasów Państwowych Goraj - Zamek
Nadleśnictwo ZłotówRegionalny Ośrodek Edukacyjny „Zwierzyniec”
Nadleśnictwo WałczRegionalny Ośrodek Edukacyjny „Morzycówka”
Nadleśnictwo Zdrojowa Góra Regionalny Ośrodek Edukacyjny „Zdrojowa Góra”
Nadleśnictwo DurowoRegionalny Ośrodek Edukacyjny

Regionalny Osrodek Edukacyjny "Morzycówka"

W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile amatorzy runa leśnego mogą do woli oddawać się swej pasji, turyści piesi i rowerowi mogą przemierzać lasy. Dla wszystkich interesujących się życiem lasu stworzone zostały ścieżki dydaktyczne, których trasy zostały tak wytyczone, aby zwiedzający mogli podpatrzeć przyrodę i zapoznać się z niektórymi aspektami gospodarki leśnej. Ścieżki zostały specjalnie oznakowane i wyposażone w tablice informacyjne oraz miejsca do odpoczynku. Przemierzając te trasy można zobaczyć najciekawsze przyrodniczo miejsca, pomnikowe drzewa oraz chronione gatunki roślin i zwierząt.

Do najatrakcyjniejszych tras edukacyjnych należą:

Przyrodniczo-leśna ścieżka edukacyjna w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra o długości 1,3 km znajduje się na szkółce leśnej w Dobrzycy. Wyposażona została w 12 tablic edukacyjnych. Znajduje się tam także przyrodniczo-leśna ścieżka zielonym szlakiem wzdłuż doliny rzeki Głomi na odcinku Dobrzyca – Piła , „zielona szkoła” – wiata do prowadzenia zajęć i miejsce na ognisko oraz część rekreacyjna dla młodszych dzieci.

Przez teren Nadleśnictwa Zdrojowa Góra prowadzi  także czarny szlak o długości 22 kilometrów. Trasa rozpoczyna się w Pile przy Zalewie Koszyckim, wiedzie do Dobrzycy, Paruszki, kończy się w Głubczynie. Szlak położony na trasie prastarej drogi biegnącej wzdłuż krawędzi rzeki Gwdy. Do ciekawych punktów na trasie wartych uwagi zaliczyć można: najgrubszy wiąz rosnący na terenie Lasów Państwowych, cmentarz leśników usytuowany w środku lasu przy starej alei lipowej oraz miejsce znalezienia skarbu kultury łużyckiej.


Przez lasy Nadleśnictwa Kaczory wiedzie leśna dydaktyczna ścieżka rowerowa "Smok". Jest to trasa  o charakterze przyrodniczo-historycznym. Na 20-kilometrowym odcinku napotykamy bunkry, transzeje i cmentarze wojenne, miejsce pamięci narodowej, dwie przestronne wiaty i …Smoka! Można również przejechać fragmentem granicy polsko-niemieckiej z okresu międzywojennego. Na trasie zlokalizowano 18 przystanków. Na końcu ścieżki jest malowniczy, drewniany „Smok” wokół którego, na polanie pod starymi 200 - letnimi dębami, jest miejsce na odpoczynek i rozpalenie ogniska. 

Edukacja w Dolinie Głomi

Leśna dydaktyczna ścieżka rowerowa „Dębowa Góra" ma długość 9,5 km. Prowadzi przez masyw Dębowej Góry (192 m n. p. m.) znajdujący się niedaleko Wyrzyska. W całości przebiega przez lasy Nadleśnictwa Kaczory. Na tamtejsze warunki najlepszy jest rower górski, którym można pokonać trasę w ciągu 3 godzin. Na ścieżce przedstawione są zagadnienia historyczne (cmentarze kurhanowe), geologiczne - masyw "Dębowej Góry", przyrodniczo - gospodarcze funkcje lasu i gospodarka rezerwatowa - rezerwat "Zielona Góra" z drzewostanami dębowo-grabowymi zachowanymi niemal w pierwotnej formie.


Leśna dydaktyczna ścieżka rowerowa ,,Kręta” w Nadleśnictwie Kaczory biegnie w lasach Leśnictwa Białośliwie. Długość ścieżki wynosi około 6,5 km. Swój początek ścieżka ma na ulicy Strzeleckiej w Białośliwiu i dalej biegnie drogą leśną wzdłuż torów kolejki wąskotorowej do Kocik Młyna. Następnie skręca i dociera do drogi zwanej Kręta, biegnie w dolinie Strugi Białośliwka i dochodzi do drogi prowadzącej do leśniczówki Białośliwie.


Ścieżka przy Ośrodku Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Durowo ma długość  600 metrów, rozmieszczonych jest na niej 35 tablic dydaktycznych, tablica informacyjna z planem ośrodka oraz tablica ”Wskazówki leśnika”. Atrakcją ośrodka jest „rotunda leśna” z paleniskiem mogąca pomieścić kilkudziesięcioosobowe grupy. Mogą się w niej odbywać spotkania, pogadanki, prelekcje wsparte prezentacjami multimedialnymi.


Ścieżki przyrodniczo-leśne w Nadleśnictwie Krucz przy zabytkowej Masztalarni w Goraju –Zamku, gdzie mieści się siedziba Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek.

W Centrum są dwie ścieżki przyrodniczo-leśne: „Morena Czarnkowska” i „Z biegiem natury” gdzie w formie zajęć terenowych prowadzona jest edukacja leśna, przyrodnicza oraz ekologiczna

Ścieżka przyrodniczo - leśna "Morena Czarnkowska" ma charakter pętli: rozpoczyna się i kończy przy Centrum Promocji Lasów Państwowych w Goraju - Zamku. Jej długość wynosi ok. 5 km, szacunkowy czas przejścia to ok. 100-120 min. Na trasie ścieżki znajdują się 24 tematyczne przystanki z tablicami, a w połowie trasy na Leśnych Turystów czeka miejsce odpoczynku z wiatą i ławostołami. Ta ścieżka posiada również wersję skróconą tzw. „mini-pętlę” – gdzie czas potrzebny na jej przejście szacuje się na ok. 30 min., a obejmuje swoją trasą 10 przystanków tematycznych z tablicami.

Ścieżka przyrodniczo - leśna "Z biegiem Natury" ma również charakter pętli i również rozpoczyna się i kończy przy Centrum Promocji Lasów Państwowych w Goraju - Zamku. Biegnie w kierunku zachodnim od Centrum, w przeciwieństwie do drugiej ścieżki "Moreny Czarnkowskiej", która przebiega przez lasy na wschód od Centrum. Długość ścieżki "Z biegiem Natury wynosi ok. 5 km, szacunkowy czas przejścia to ok. 100-120 min. Na trasie ścieżki znajduje się 15 tematycznych przystanków z tablicami, a w połowie trasy, na tej ścieżce również na Leśnych Turystów czeka miejsce odpoczynku z wiatą i ławostołami.


Na terenie Nadleśnictwa Krucz w Leśnictwie Kruczlas znajduje się także ścieżka przyrodniczo – leśna, której trasa przebiega  przez zróżnicowane tereny. Przemierzając jej szlaki można podziwiać różne siedliska leśne, drzewostany w różnej fazie wzrostu, od uprawy leśnej, przez młodnik, drągowinę, drzewostan dojrzewający po drzewostan dojrzały, siedlisko Natury 2000 czy też poletko łowieckie. Ścieżka ma kształt pętli, początek i koniec stanowi wiata edukacyjna. Całkowita długość ścieżki to ok. 3,5 km. Na trasie ścieżki zlokalizowano 13 przystanków wyposażonych w tablice edukacyjne przybliżające tematykę gospodarki leśnej prowadzonej przez leśników.

Ścieżka edukacyjna "Morena Czarnkowska" w Nadleśnictwie Krucz

Na terenie Nadleśnictwa Jastrowie istnieje ponad 12-kilometrowa ścieżka rowerowa „Wokół Jastrowskich Jezior”, która jest wyposażona  w tablice informacyjne, wiaty wypoczynkowe i punkt obserwacyjny. Jest bardzo atrakcyjna krajobrazowo o każdej porze roku. Wzdłuż zachodniego brzegu Jeziora Jastrowskiego Wielkiego zlokalizowano ścieżkę zdrowia i wiatę wypoczynkową. Dodatkowo do dyspozycji odwiedzających oddano promenadę drewnianą łączącą tereny między plażą miejską, a tzw. dziką plażą oraz kładkę z punktem widokowym łączącą szlaki turystyczne z wyspą na jeziorze Jastrowskim Wielkim.

Ścieżka rowerowo-dydaktyczna „Wokół Jastrowskich Jezior"

Na najwyższe wzniesienie w okolicach Jastrowia - „Sosnową Górę” – wiedzie 4,5-kilometrowa ścieżka rowerowa.

Z Jastrowia do rezerwatu „Diabli Skok” przez tereny leśne prowadzi 19-kilometrowa ścieżka rowerowo-piesza, której atrakcyjnymi punktami po drodze są: Gospodarstwo Szkółkarskie „Hajda”, drewniany pomost zbudowany nad torfowiskiem przy rzece Samborka, łąki zasiedlane przez derkacze, stawy, które stanowią miejsca lęgowe dla kurki wodnej, gągołów i łabędzi, żeremia i tamy bobrów oraz  pomniki przyrody - dąb „Hubert” i sosna „Gruba Kaśka”.

Ścieżka rowerowo-piesza „Nad Jeziorem Leśnym” w Nadleśnictwie Okonek, której trasa, o długości 1,6 km, biegnie wokół malowniczo położonego wśród lasów jeziora. Spacer urozmaicają, prócz pięknych widoków, tablice edukacyjne, z treści których można się dowiedzieć sporo o otaczającej przyrodzie oraz  Nadleśnictwie Okonek.

Na terenie Nadleśnictwa Trzcianka istnieje ścieżka przyrodniczo-leśna „Nad Bukówką”, położona w pobliżu miejscowości Smolarnia, na obrzeżu Puszczy Drawskiej. Najbardziej atrakcyjny pod względem przyrodniczym fragment ścieżki prowadzi przez park podworski położony na obszarze wyraźnie wykształconego ozu (piaszczystego grzbietu), utworzonego podczas ostatniego zlodowacenia. Rosnący tutaj drzewostan posiada cechy lasu pierwotnego, a długoletnia, choć początkowo nieoficjalna ochrona, nadała parkowi charakter siedliska naturalnego. Rośnie tu wiele okazałych drzew, największy z nich to około 400-letni, pomnikowy dąb szypułkowy „Wojtek”. Oprócz dębów rosną tu ponad 200-letnie okazy sosny, klony, jawory i lipy. Osobliwością dendrologiczną jest olsza czarna z trzema konarami zrośniętymi z jaworem. Na końcu ścieżki pod starymi lipami znajduje się mały cmentarzyk, jest na nim pochowany jeden z pierwszych Nadleśniczych – Bensch. W pobliżu ścieżki znajduje się również pamiątka historyczna „Buki graniczne Księstwa Warszawskiego”.


Ścieżka dydaktyczna „ Sosnowym Szlakiem” w Nadleśnictwie Wronki - nazwa ścieżki pochodzi od sosen – drzew charakterystycznych dla wronieckich borów dominujących w Puszczy Noteckiej. Ścieżka składa się z dwóch części o łącznej długości 5,1 km. Na trasie można spotkać tablic z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ochrony lasu, ochrony przyrody. Znajdują się na niej również tablice opisujące florę i faunę Puszczy Noteckiej. Przy ścieżce stoi także malownicza martwa sosna, licząca ponad 160 lat – daje ona wyobrażenie o tym, jakie rozmiary może osiągnąć ten gatunek w warunkach puszczańskich. Na jednym z przystanków znajduje się figurka „ Matki Boskiej Puszczańskiej” – miejsce duchowej zadumy.

Ścieżka pieszo-rowerowa "Brzegiem Człopskich Jezior" rozpoczyna się w Człopie przy ulicy Żeromskiego i biegnie przez obszary leśne Nadleśnictwa Człopa. Na trasie można podziwiać m. in. malowniczo położone jeziora i dolinę rzeki Cieszynki, ślady średniowiecznego grodziska stożkowego oraz rezerwat „Stary Załom” chroniący stanowisko rzadkiej turzycy „ptasie łapki”. Ciekawie położona ścieżka liczy 18 kilometrów, znajduje się na niej 11 przystanków.

Ścieżka pieszo-rowerowa "Brzegiem Człopskich Jezior"

Ścieżka przyrodniczo-leśna w Nadleśnictwie Wałcz ma długość 5 km, znajduje się na niej 15 przystanków z tablicami tematycznymi, okrążając swym biegiem jezioro Raduń. Ścieżkę rozpoczyna teren zieleni dydaktycznej i ozdobnej liczący sobie ponad 100 gatunków roślin oznaczonych i opisanych na tabliczkach, dalej ścieżka biegnie przez bukowy i dębowy las. Turyści mogą zapoznać się z gatunkami drzew i krzewów, charakterystyką zwierząt zamieszkujących wałeckie lasy. Podczas spaceru podziwiamy most Kłosowski łączący dwa brzegi jeziora Raduń oraz średniowieczne grodzisko.

 

Ścieżka rowerowa „Mirosławieckie Lasy” długości ok. 22 km przebiega przez lasy, których charakterystyka przyrodnicza jest reprezentatywna dla lasów Nadleśnictwa Mirosławiec. Na trasie znajdują się tereny chronione – rezerwat przyrody „Rosiczki Mirosławskie” oraz liczne użytki ekologiczne. Wzdłuż ścieżki rozmieszczono miejsca postoju, przy których ustawione są tablice edukacyjne. Ścieżka ma przebieg pętli, której początek i koniec znajduje się w Mirosławcu.

 

W Nadleśnictwie Kalisz Pomorski znajduje się leśna ścieżka edukacyjna im. Polskich Olimpijczyków, biegnąca przez kompleks leśny przylegający do miasta. Ścieżka składa się z pętli o długości 2,6 km. Trasa ścieżki została dostosowana do ruchu pieszego i rowerowego. Wzdłuż trasy rozmieszczono 20 tablic edukacyjnych prezentujących zagadnienia ochrony lasu, ochrony przyrody, funkcjonowania biocenoz, oraz inne tematy związane z lasem. Przy trasie znajduje się zrekonstruowany kamień szlifierski, który przed 1945 r. był symbolem lokalnej tradycji szlifowania języków kłamcom i nakłaniania ich w ten sposób do mówienia.


Na terenie Nadleśnictwa Sarbia znajdują się trzy ścieżki edukacyjne:

Ścieżka ,,Stary las uczy nas” o długości 800 metrów, położona  jest w zabytkowym ponad 250-letnim parku wokół siedziby nadleśnictwa.  Na trasie tej ścieżki można poznać gatunki drzew, dowiedzieć się  co to jest pomnik przyrody, jakie znaczenie dla przyrody ma woda oraz co to jest recykling.
Ścieżka ,,Leśnik gospodarzem lasu” jest to trasa w formie pętli  o długości 5 km, która opowiada o pracy leśników. Z tablic edukacyjnych można się dowiedzieć  co to jest trzebież, jak odnaleźć się w lesie, jak wygląda odbiórka drewna.
Ścieżka ,, Śladami wilka” ma długość około 60 km, przebiega przez rozległy obszar Nadleśnictwa Sarbia. Na trasie tej ścieżki znajdują się informacje o tym, czym zajmuje się leśniczy szkółkarz, nt. legendy o ,,Białej Damie” oraz jak leśnicy dbają o zwierzynę.