Asset Publisher Asset Publisher

Zespół Lokalnej Współpracy spotkał się w Nadleśnictwie Kalisz Pomorski

Społecznicy, samorządowcy i naukowcy spotkali się w siedzibie Nadleśnictwa Kalisz Pomorski i wspólnie zapoznali się z propozycjami nadleśnictwa dotyczącymi lasów o zwiększonej funkcji społecznej.

Obszary leśne o zwiększonej funkcji społecznej na terenie nadleśnictwa proponuje nadleśniczy podczas prac przygotowawczych nad tworzeniem planu urządzenia lasu. Plany sporządza się na okresy dziesięcioletnie. Zadaniami Zespołu Lokalnej Współpracy będzie wymiana informacji, rozpoznanie aktualnych potrzeb związanych z wyznaczeniem obszarów lasu o zwiększonej funkcji społecznej oraz dalszy dialog.
Gospodarka leśna opiera się na równowadze wszystkich funkcji lasu m.in.: przyrodniczej, społecznej i gospodarczej. Zachowanie tych funkcji szczególnie w odniesieniu do lasów na terenach o dużej presji społecznej wymaga wielu kompromisów. We wrześniu 2022 roku Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Zarządzeniem nr 58 wprowadził „Wytyczne do zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych”, które definiują nowy rodzaj obszarów leśnych. Zasady gospodarowania w takich lasach stawiają jako priorytet ich trwałość, bezpieczeństwo odwiedzających i utrzymanie walorów krajobrazowych.

Było to pierwsze spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy, którego zadaniem będzie przeprowadzenie konsultacji projektu lokalizacji lasów o zwiększonej funkcji społecznej oraz planu niezbędnych działań gospodarczych i ochronnych zmierzających do ich bezpiecznego udostępnienia. Nadleśnictwo zaplanowało do zakwalifikowania jako lasy o zwiększonej funkcji społecznej powierzchnię ponad  200 ha, w tym do strefy intensywnego oddziaływania społecznego tereny znajdujące się wokół Leśnej ścieżki edukacyjnej im. Polskich Olimpijczyków oraz fragment ścieżki prowadzącej na stadion miejski. Do strefy zrównoważonego oddziaływania społecznego zaproponowano tereny związane z ruchem turystycznym nad jeziorami m.in.: Mąkowarskim, Szerokie, Dominikowo i Wieliż.