Asset Publisher Asset Publisher

Sadzimy las

27 milionów nowych drzew posadzimy w pilskich lasach w 2019 roku.

Na terenie zarządzanym przez nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile trwa obecnie coroczna akcja odnowieniowo-zalesieniowa. Dobre warunki pogodowe powodują, że prace w szkółkach leśnych są prowadzone bardzo płynnie.

Sadzonkami wyprodukowanymi w 15 pilskich szkółkach leśnych nadleśnictwa podległe RDLP
w Pile odnowią i zalesią w bieżącym roku powierzchnię 3167 ha,
na której to powstaną nowe uprawy leśne. W tym celu posadzą około 27 milionów sztuk młodych drzewek i krzewów. Są to przede wszystkim:

- odnowienia powierzchni leśnych po przeprowadzonych w latach wcześniejszych wyrębach prowadzonych w ramach planu tzw. cięć rębnych, na powierzchni 2620 ha,

- tzw. podsadzenia produkcyjne i odnowienia luk, wykonywane pod okapem istniejących drzewostanów na łącznej powierzchni 549 ha w celu zwiększenia głównie produkcyjności, bioróżnorodności i ogólnej zdrowotności lasów,

- zalesienia gruntów porolnych, nieprzydatnych w gospodarce rolnej gruntów rolnych i nieużytków w ramach Krajowego Programu Zwiększenia Lesistości, na powierzchni 46 ha, 
co zwiększy udział lasów w ogólnej powierzchni regionu.

Nie wszystkie odnowienia i zalesienia polegają na sadzeniu sadzonek wyprodukowanych
na szkółkach. W bieżącym roku nadleśnictwa pilskiej dyrekcji planują również wykorzystać inicjowane wcześniej odnowienia naturalne głównie sosnowe na łącznej powierzchni
68 ha
. Powodzenie tego przedsięwzięcia jest jednak w znaczny sposób zależne od wpływu zjawisk przyrodniczych i klimatycznych. Rok 2018 był bardzo owocny i zadowalający w tej materii. Osiągnęliśmy rekordową powierzchnię odnowień naturalnych, tj. 303 ha.
Do tej pory „magiczną” granicą było dla nas osiągnięcie 100 ha, w latach 2007 – 2014 oscylowaliśmy w przedziale od około 50 do 90 ha.

Ponadto nadleśnictwa wykonują tzw. „poprawki” uzupełniając nowymi sadzonkami miejsca, w których posadzone w latach poprzednich drzewka wypadły
na skutek wystąpienia niekorzystnych warunków. Tegoroczne poprawki zrealizujemy na powierzchni 240 ha, a na ich wykonanie wykorzystanych zostanie dalszych
2 miliony sztuk sadzonek.

Powyższe prace wykonują na zlecenie 20 nadleśnictw RDLP w Pile, Zakłady Usług Leśnych, zatrudniając w okresie od marca do maja dodatkowo kilka tys. osób.

Wszystkie nadleśnictwa wykonują również zabiegi pielęgnacyjne tj. czyszczenie wczesne na powierzchni 2087 ha, czyszczenie późne – 3378 ha, trzebieże wczesne – 5490 ha oraz trzebieże późne – 18049 ha