Asset Publisher Asset Publisher

Ekolaur Polskiej Izby Ekologii dla Nadleśnictwa Sarbia!

Nadleśnictwo Sarbia zostało laureatem 22. edycji Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii” w kategorii „Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi” za przedsięwzięcie: Budowa obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Sarbia w ramach projektu pn. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.

Nadleśnictwo Sarbia zostało laureatem 22. edycji Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii” w kategorii „Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi” za przedsięwzięcie: Budowa obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Sarbia w ramach projektu pn. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.

Podczas uroczystej Gali, która odbyła się 21 listopada br. w Katowicach, jednego z 15 Ekolaurów przyznanych przez Kapitułę Konkursu odebrał Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarbia pan Damian Szcześniak.

Udział nadleśnictwa w projekcie dotyczącym budowy obiektów małej retencji miał na celu wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Wszelkie działania w tym zakresie będą podtrzymywały dotychczasowy charakter całego ekosystemu leśnego oraz zapobiegały powstawaniu lub minimalizowały negatywne skutki zjawisk naturalnych takich jak: powodzie, podtopienia, susze czy pożary. Systemy małej retencji zwiększają również ilości magazynowanej wody w lesie, a także pełnią funkcję pro przyrodniczą poprzez umożliwienie dostępu do wody dla zwierzyny leśnej oraz stworzenie dogodnych warunków dla powstawania nowych siedlisk organizmów wodnych.

Na terenie Nadleśnictwa Sarbia utworzono 63 obiekty piętrzące wodę lub spowalniające jej odpływ (w tym zbiorniki retencyjne, zastawki oraz przepusty), czego efektem będzie zretencjonowanie łącznie 44 221,80 m3 wody.

Projekt został zrealizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spójności.

Pracownikom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia jest niezmiernie miło, że podejmowane kroki w zakresie ekologii zostały docenione, a otrzymanie prestiżowej nagrody będzie dla nas inspiracją do dalszych działań.