Lista aktualności Lista aktualności

Wspomnienie o Hannie (Annie) Tomczyk - wieloletnim pracowniku RDLP w Pile

Dnia 17 sierpnia 2021 odeszła Hanna (Anna) Tomczyk, wieloletni pracownik RDLP w Pile. Msza żałobna odbędzie się w dniu 20.08.2021r. w Kościele Św. Jana Bosko w Pile. Pogrzeb odbędzie się w dniu 21.08.2021r. o godzinie 12.00 na Cmentarzu Parafialnym Św. Bartłomieja Apostoła w Chałupi Wielkiej.

Swoją karierę zawodową związaną z Lasami Państwowymi Pani Anna Tomczyk rozpoczęła w październiku 1961 roku w Nadleśnictwie Lipinki, później kontynuowała ją w Nadleśnictwie Smolarz (Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych Zielona Góra) na stanowisku adiunkta. Jej zamiłowaniem stało się jednak nasiennictwo i selekcja. Dlatego też od lutego 1975 r. mogła zrealizować swoje pasje w tej dziedzinie podejmując pracę w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Olsztynie. Pracując na stanowisku specjalisty ds. nasiennictwa i selekcji, a następnie naczelnika Wydziału Zagospodarowania Lasu Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Olsztynie uzyskała znaczne przekroczenie niektórych zadań przewidzianych w Programie kierunkowym selekcji leśnej na lata 1974-1980 oraz w Programie selekcji na lata 1981-1990. Pani Anna Tomczyk za osiągnięcia i zaangażowanie zawodowe została uhonorowana w 1977 roku Srebrnym Krzyżem Zasługi. Nie spoczęła na laurach, praca stała się Jej pasją. W 1978 roku opracowała Projekt Gospodarstwa Nasiennego Matyty. Osiągnięcia były podstawą do przyznania Pani Annie Tomczyk 30.12.1986 r. dyplomu inżyniera specjalisty I stopnia w dziedzinie Leśnictwo, kierunek specjalizacji Hodowla lasu. Jako członek 7-osobowego zespołu otrzymała w 1989 roku nagrodę II stopnia Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej za współudział w realizacji i wdrożeniu pracy pt. „Wegetatywne rozmnażanie drzew leśnych”, a w 1991 roku jako członek innego 7-osobowego zespołu otrzymała nagrodę I stopnia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za pracę pt. „Realizacja Programu doskonalenia gospodarki nasiennej i wdrażania osiągnięć leśnej genetyki stosowanej w Lasach Państwowych w okresie 1975-1990 ” Pracując na stanowisku specjalisty ds. nasiennictwa i selekcji w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile sprawdziła osobiście zgodność posadzenia 22777 szczepów i sadzonek z planami sporządzonymi przez Instytut Badawczy Leśnictwa na 53 ha założonych w latach 1987-1990 na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych. Podjęła również działania zmierzające do rejestracji ekotypu sosny pospolitej z Puszczy Noteckiej. W tym celu zainicjowała akcję poddania przeglądowi wszystkich drzew sosny, które przeżyły klęskę gradacji strzygoni choinówki w latach dwudziestych XX wieku celem wyboru drzew doborowych. Akcję taką przeprowadzono najpierw w puszczańskich nadleśnictwach podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, a potem w nadleśnictwach: Karwin i Sieraków. W wyniku tej akcji w latach 1990-1992 uznano 51 drzew doborowych sosny, a w 1993 roku na terenie Nadleśnictwa Pniewy powstała plantacja nasienna sosny pospolitej, gdzie na powierzchni 9,13 ha posadzono 1733 szczepy 57 klonów ekotypu sosny noteckiej. Odnowienie 6000 ha pożarzyska, jakie powstało po pożarach z 6.06. i 10.08.1992 roku, wyłącznie materiałem odnowieniowym sosny wiadomego pochodzenia uważała za niepodlegającą dyskusji konieczność. Dzięki Jej argumentom wprowadzona została zasada, że na powierzchni jednego oddziału leśnego nie wolno użyć materiału odnowieniowego sosny więcej niż jednego pochodzenia. W efekcie w poszczególnych oddziałach pożarzyska rośnie sosna 12 pochodzeń. Z inicjatywy Pani Anny Tomczyk wdrożono także zasady zagospodarowania gospodarczych drzewostanów sosnowych. Drzewostany te zostały osobiście sprawdzone przez Nią pod kątem prawidłowości wyznaczenia przez leśniczych drzew do usunięcia w ramach cięć sanitarno - selekcyjnych na powierzchni ponad 1200 ha tych drzewostanów. W 1990 roku była członkiem 8 - osobowego zespołu, który opracował „Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce na lata 1991-2010” wraz z „Regionalizacją dla nasion i sadzonek w Polsce”. Za tę pracę Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przyznał zespołowi w 1994 roku nagrodę I stopnia. Jako niekwestionowany ekspert w dziedzinie nasiennictwa i selekcji w 1992 roku opiniowała założenia projektu „Bank Genów”, a w latach 1993 – 1996 była członkiem zespołu ds. opracowania projektu „Ustawy o nasiennictwie leśnym”. Pani Anna Tomczyk pracę zawodową zakończyła 30 czerwca 1996 roku przechodząc na zasłużoną emeryturę. Jej wkład pracy został uhonorowany w 2018 roku Kordelasem Leśnika Polskiego.