Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona przeciwpożarowa

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile jest zakwalifikowana do II kategorii zagrożenia pożarowego.

Spośród 20 nadleśnictw wchodzących w skład RDLP w Pile, 6 jednostek zaliczonych jest do najwyższej I kategorii zagrożenia pożarowego, 14 pozostałych jednostek zaliczone jest do II kategorii. Podczas trwania akcji bezpośredniej z zakresu ochrony przeciwpożarowej od świtu do zmroku, w dni powszednie i świąteczne czuwa kilkudziesięcioosobowa grupa leśników: Są to osoby dyżurujące na wieżach obserwacyjnych, punktach alarmowo dyspozycyjnych (PAD), kierowcy samochodów gaśniczych i ciągników dyżurnych oraz piloci Leśnej Bazy Lotniczej w Krępsku wraz z podbazą w Herburtowie.

 

Statystyki pożarowe RDLP w Pile w 2015 r.

Czynnikami sprzyjającymi powstawaniu pożarów lasu są w szczególności długotrwałe okresy suszy, silne wiatry, a głównym sprawcą jest człowiek. Na terenie RDLP w  Pile  w 2015 roku powstało 129 pożarów lasu na powierzchni 20,29 ha.  Przeciętna powierzchnia  jednego pożaru wyniosła 0,16 ha. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba pożarów wzrosła o 58 szt. (82%), a powierzchnia spalona o 12,48 ha (159%). O 5 arów (z 0,11 ha do 0,16 ha) zwiększyła się również przeciętna powierzchnia pożaru.
W 2015 r. największy pożar odnotowano w Nadleśnictwie Lipka na terenie Leśnictwa Górzno  (2,28 ha). Należy tutaj wspomnieć, że w najtragiczniejszym 1992 roku zanotowano 345 pożarów na powierzchni 5986 ha (w tym 2 katastrofalne pożary w Puszczy Noteckiej: 02.06. – 573 ha i 10.08. – 5070 ha).

W skład systemu ochrony przeciwpożarowej RDLP w Pile wchodzą:

Meteorologiczne Punkty Pomiarowe (MPP)

Jednym z elementem systemu ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych jest sieć meteorologicznych punktów pomiarowych, dzięki której określamy stopień zagrożenia pożarowego lasu. RDLP w Pile podzielona jest na trzy strefy prognostyczne w każdej z stref znajdują się MPP na których dokonuje się pomiarów meteorologicznych oraz określa się wilgotność ściółki leśnej. Pomiar parametrów dokonuje się codziennie o godz. 9:00 i o godz. 13:00 od dnia 1 marca, jednak nie wcześniej niż po ustąpieniu pokrywy śnieżnej, do dnia 30 września. Pomiary te umożliwiają określenie stopnia zagrożenia pożarowego. W zależności od stopnia zagrożenia (mamy ich cztery) podejmuje się odpowiednie przedsięwzięcia ochronne do walki z pożarami. Zakaz wstęp do lasu wprowadza się przy trzecim (największym) stopniu zagrożenia pożarowego, jeżeli przez kolejne 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9:00 będzie niższa od 10%. Pełna informacja o zagrożeniu pożarowym RDLP w Pile jest dostępna na stronie internetowej IBL. Na przełomie lat 2016/2017 RDLP w Pile planuje budowę dwóch dodatkowych meteorologicznych punktów pomiarowych.

Sieć stałej obserwacji naziemnej

Siec stałej obserwacji naziemnej jest podstawowym sposobem wykrywania pożarów lasu. Sieć tę tworzą punkty, czyli miejsca, z których można obserwować tereny leśne w celu wykrywania pożarów i przekazywania informacji o ich wykryciu. Sieć obserwacyjna RDLP w Pile składa się  z 25 wież z TV przemysłową i  4 dostrzegalni stalowych. Na podstawie porozumienia pomiędzy Komendantem Powiatowym PSP w Pile, a Nadleśniczymi Nadleśnictw Kaczory i Zdrojowa Góra zlokalizowano w Komendzie Powiatowej PSP w Pile zintegrowany punkt obserwacyjny i alarmowo – dyspozycyjny dla nadleśnictw Kaczory i Zdrojowa Góra. Od 2013 r. w punkcie tym prowadzona jest obserwacja terenów leśnych z 3 cyfrowych kamer HD.

W 2015 roku w Nadleśnictwie Krzyż został zmodernizowany system obserwacji terenów leśnych poprzez zakup nowoczesnej kamery HD, utworzenie radiolinii oraz przeniesienie obserwacji do PAD  bezpośrednio przy siedzibie nadleśnictwa.  W Nadleśnictwie Tuczno wieża Trzcinno została wyłączona z sieci obserwacyjnej. Na jej miejsce została wybudowana nowa wieża ppoż. w Róży Wielkiej wyposażona w kamerę HD. Ponadto na wieży Strzaliny także została zainstalowana kamera HD. Obserwacja z dwóch punktów obserwacyjnych została przeniesiona do PAD przy siedzibie nadleśnictwa. Nowy PAD nadleśnictwa rozpoczął prace od początku sezonu pożarowego w 2016 roku.

Na podstawie porozumienia z dnia 30 grudnia 2015 roku zawartego pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie a Nadleśnictwami: Złotów, Okonek, Jastrowie i Lipka utworzono zintegrowany PAD dla w/w nadleśnictw w Stanowisku Kierowania PSP w Złotowie. Obserwacja terenów leśnych w zintegrowanym PAD jest prowadzona przy użyciu 5 kamer HD TV mieszczących się na terenie powiatu złotowskiego oraz 1 kamery z Nadleśnictwa Lutówko (RDLP w Toruniu).  Rozwiązanie to znacząco podniosło poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego terenów leśnych położonych w powiecie złotowskiego. Zintegrowany PAD w SK PSP w Złotowie rozpoczoł pracę 14 marca 2016 r. wraz z rozpoczęciem akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej terenów leśnych w RDLP w Pile.

Służby Lasów Państwowych (punkty obserwacyjne, patrole i inni pracownicy lasów) wykryły łącznie 34,1% pożarów a osoby postronne -  65,9%.

Punkty Alarmowo Dyspozycyjne (PAD)

W każdy nadleśnictwie  zlokalizowany  jest punkt alarmowo dyspozycyjny. Pełni on rolę koordynującą działania przeciwpożarowe na terenie nadleśnictwa. To tutaj trafiają wszystkie zawiadomienia o pożarach czy podejrzanych dymach z dostrzegalni, patroli i innych źródeł. Punkt Alarmowo Dyspozycyjny znajduje się również w Regionalnej Dyrekcji LP w Pile, jego zadaniem jest koordynowanie działań na terenie całej RDLP i dysponowanie samolotów do pożarów.

Wyposażenie w sprzęt ppoż.

Każde nadleśnictwo posiada samochód patrolowo-gaśniczy. Dzięki temu skutecznie działa w   pierwszej  fazie powstania pożaru, a także przy jego dogaszaniu. Samochód patrolowo-gaśniczy jest także niezbędnym narzędziem do prowadzenia obserwacji naziemnej przy bardzo dużym zagrożeniu pożarowym. Dodatkowo każde nadleśnictwo posiada bazę sprzętu ppoż. z niezbędnym sprzętem do gaszenia pożarów  jak hydronetki, tłumice, szpadle itp.

Leśne bazy lotnicze (LBL)

Na terenie RDLP w Pile w okresie zagrożenia pożarowego funkcjonują leśna baza lotnicza w Krępsko zlokalizowana na terenie Nadleśnictwa Zdrojowa Góra i podbaza w Herburtowie znajdująca się na terenie Nadleśnictwa Krzyż. W 2016 r. RDLP w Pile wyczarterowała z firmy Aerogryf Aviation trzy samoloty gaśnicze Dromader M18-B i jeden samolot patrolowy Cessna 172.

 

Punkty czerpania wody (PCW)

Na terenach leśnych znajduje się 692 PCW różnego typu (naturalnych, sztucznych i hydrantów) dojazdy do tych punktów są oznakowane w sposób pozwalający na szybkie i bezproblemowe odnalezienie ich w terenie.

Środki zewnętrzne

W 2016 roku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile uzyskała 930 tys. zł w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów". Przyznane środki zostaną przeznaczone na rozwój i modernizację infrastruktury ochrony przeciwpożarowej RDLP w Pile.


 

Foto: Dariusz Bartczak

Przydatne informacje
- Na stronach nadleśnictw w zakładce telefony alarmowe znajdują się nr do punktów alarmowo dyspozycyjnych. W razie zauważenia pożaru lasu zgłoś to niezwłocznie do Państwowej Straży Pożarnej (nr tel. 998) lub bezpośredni do nadleśnictwa.
- Wypalanie traw jest nielegalne, wypalanie trwałych użytków zielonych grozi odebraniem dopłat bezpośrednich. Jeśli zauważyłeś nielegalne wypalanie zgłoś to do Państwowej Straży Pożarnej (nr tel. 998)
- Używania otwartego ognia w lesie jest zakazane. Istniej możliwość rozpalenia ogniska w lesie jedynie w miejscach do tego przeznaczonych, po wcześniejszym ustaleniu z właścicielem lasu lub nadleśniczym danego nadleśnictwa. Nielegalne używanie otwartego ognia w lesie i w jego sąsiedztwie grozi karami,
- Zbiorem szczegółowych informacji z zakresu ochrony ppoż. jest „Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu" dostępna do pobrania na stronie oficjalnej Lasów Państwowych.