Wydawca treści Wydawca treści

Wyłączenie gruntów leśnych z produkcji

Aktem prawnym regulującym zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych jest Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 roku. Zgodnie z treścią ustawy właściwym w sprawach ochrony gruntów leśnych jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (niezależnie od formy własności).
 
W związku z powyższym, w celu uzyskania zgody na wyłączenie gruntu leśnego z produkcji, należy złożyć stosowny wniosek do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.
Wniosek może złożyć właściciel nieruchomości (w przypadku współwłasności wniosek winien być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli) lub osoba upoważniona do reprezentowania właściciela w przedmiotowym zakresie.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika, do wniosku dołącza się pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy oraz potwierdzenie uiszczania opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo – jeżeli taki obowiązek wynika z ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku.
 
Załączniki, które należy dołączyć do wniosku 
(w oparciu o Zarządzenie nr 114 Dyrektora Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  z dnia 12 grudnia 2023 roku):
1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy,
2. pismo (zaświadczenie) urzędu gminy o przeznaczeniu działki w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wraz załącznikiem graficznym,
lub
w przypadku braku aktualnego miejscowego planu zagospodarowania – ostateczną decyzję o warunkach zabudowy lub ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej działki (w oparciu o zapisy starego nieobowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego);
3. aktualny uproszczony wypis z rejestru gruntów – nie starszy niż 3 miesiące (ze Starostwa Powiatowego);
4. projekt zagospodarowania działki stanowiący dokumentację kartograficzną sporządzony na aktualnej mapie zasadniczej lub do celów projektowych, w skali maksymalnie 1:1000 zawierający szczegółowy bilans zagospodarowania;
5. wyrys z mapy ewidencyjnej z naniesioną geodezyjnie granicą powierzchni wnioskowanej do wyłączenia (w przypadku wyłączenia całej działki, wystarczającym jest wyrys z mapy ewidencyjnej);
6. opis taksacyjny lasu na działce wyłączanej z produkcji leśnej z podaniem kategorii ochronności, wieku rębności drzewostanu i typu siedliskowego lasu (informacje te znajdują się w uproszczonym planie urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu); w przypadku braku ww dokumentów możliwe jest złożenie innej dokumentacji, sporządzonej przez uprawnioną osobą;
7. dokumentacja fotograficzna gruntów leśnych planowanych do wyłączenia z produkcji (wydruk fotografii).
 
W przypadku gruntów leśnych przeznaczonych na cele eksploatacji kopalin należy dodatkowo dołączyć:
8. decyzję o kierunku rekultywacji;
9. decyzję o udzieleniu koncesji na wydobywanie kopalin;
 
W przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe należy dodatkowo dołączyć:
10. umowę dzierżawy
 
W przypadku firmy należy dodatkowo dołączyć:
11. wyciąg z rejestru sądowego (KRS) w zakresie osób upoważnionych do reprezentowania.
 
Dokumenty powinny być przedkładane w oryginale. Strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
 
Dopuszcza się, zgodnie z przepisem art. 76a § 2b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), dostarczenie oryginałów dokumentów osobiście celem poświadczenia autentyczności kopii z okazanymi oryginałami przez pracownika Dyrekcji (wymaga wcześniejszego umówienia z pracownikiem Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi w RDLP w Pile).