Wydawca treści Wydawca treści

Nabór na staż

Informacja o rozpoczęciu naboru absolwentów na staż w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile w 2020/2021 roku

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 roku w sprawie stażu absolwentów, odbędzie się nabór na staż w jednostkach organizacyjnych RDLP w Pile absolwentów szkół średnich i wyższych.

Procedura przyjmowania aplikacji na staż 2019/2020 została zakończona w dniu 4 października 2019 roku.

Procedura dotycząca edycji 2020/2021 rozpocznie się 1 lipca 2020 roku.

Planowany termin rozpoczęcia stażu: październik/listopad 2020 roku.

1. Zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez jednostki organizacyjne Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, na staż będą przyjmowani:

– absolwenci szkół średnich leśnych oraz szkół wyższych leśnych,

– absolwenci szkół wyższych (II stopnia) innych niż leśne.

2. Absolwenci są to w rozumieniu przepisu §1 pkt 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PGL Lasy Państwowe osoby, które w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły podejmą pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia spowodowanych: obowiązkiem odbycia służby wojskowej, korzystaniem z urlopu macierzyńskiego (ojcowskiego) lub urlopu wychowawczego, długotrwałą chorobą, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich, nie dłużej jednak niż 4 lata.

3. Absolwenci, którzy chcą odbyć staż w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

Absolwenci szkół wyższych leśnych i nieleśnych:

– podanie o przyjęcie na staż w tym imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu-dobrowolnie) i wskazanie preferowanego oraz co najmniej jednego alternatywnego nadleśnictwa do odbycia stażu,

– kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu (z podaniem średniej ocen z całego okresu studiów),

Absolwenci szkół średnich leśnych:

– podanie o przyjęcie na staż w tym imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu - dobrowolnie) i wskazanie preferowanego oraz co najmniej jednego alternatywnego nadleśnictwa do odbycia stażu,

– kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,

– kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego technika leśnika.

Ponadto wszyscy kandydaci ubiegający się o staż składają następujące dokumenty:

– oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości,

– oświadczenie o składaniu dokumentów przyjęcia na staż wyłącznie w RDLP w Pile,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem RODO.

Na żądanie RDLP w Pile absolwent jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów, w celu dokonania potwierdzenia ich zgodności z oryginałem z okazanym dokumentem.

6. Szczegółowych informacji udziela Wydział Organizacji i Kadr RDLP w Pile

Emilia Lalasz–Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi,

tel. 67 212 48 44 wew. 817

 

Ogłoszenie o naborze na staż w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile w 2020/2021 roku.