Asset Publisher Asset Publisher

Projekty rozwojowe

 

Od grudnia 2023 roku projekty rozwojowe "Las Energii", Lasy Węglowe" oraz "Podnoszenie efektywności energetycznej budynków w PGL LP" zostały włączone do Portfela Projektów Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

W ramach tych inicjatyw Lasy Państwowe prowadzą działania związane z przyspieszeniem transformacji energetycznej Polski oraz ochroną klimatu przed globalnym ociepleniem, między innymi takie jak:

 • budowa instalacji OZE przez jednostki LP oraz we współpracy z firmami z branży energetycznej,

 • poprawa efektywności energetycznej budynków zarządzanych przez LP w celu zmiejszenia zużycia energii,

 • zwiększenie pochłaniania CO2 przez lasy,

 • budowa infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, a także systematyczne zwiększanie liczby pojazdów elektrycznych we flocie LP.

Działania projektowe, oprócz ukierunkowania na innowację i rozwój Lasów Państwowych obejmują również ochronę klimatu, ochronę zagrożonych gatunków, rozwój terenów niezurbanizowanych oraz rozwijanie współpracy z partnerami zewnętrznymi.

Informacje dotyczące projektów rozwojowych dostępne są na dedykowanej im stronie internetowej:  https://projekty-rozwojowe.lasy.gov.pl/

Projekty rozwojowe, których realizacja bezpośrednio dotyczy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile

Leśne Gospodarstwa Węglowe

Projekt realizowany przez PGL LP w latach 2017-2026. Dotyczy promowania działalności dodatkowej w gospodarce leśnej, wspomagającej pochłanianie CO2 (główny gaz cieplarniany), udoskonalenie sposobu raportowania pochłaniania CO2 w lasach polskich. Projekt realizowany jest w zasięgu 23 jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych. W latach 2017-2020 zrealizowano działania dodatkowe na obszarze ponad 2 900 ha.

Prezentacja projektu: https://www.lasy.gov.pl/pl/wideo/telewizja-lasow-panstwowych/wideo/czym-sa-lesne-gospodarstwa-weglowe-1

Do oczekiwanych efektów projektu należą:

• zwiększanie świadomości społecznej w zakresie stabilizującej funkcji lasów w kontekście zmian klimatycznych spowodowanych wzrostem emisji gazów cieplarnianych do atmosfery;

• pogłębianie wiedzy praktycznej w zakresie zdolności do akumulacji dwutlenku węgla w poszczególnych rezerwuarach ekosystemów leśnych;

• opracowanie i wdrożenie metody masowego gromadzenia danych w celu opracowania i aktualizacji modelu bilansu węgla w lesie, inwentaryzacji węgla nagromadzonego w lasach oraz oceny ilości węgla usuwanego przez dodatkowe działania realizowane w ramach gospodarki leśnej;

• udoskonalenie modelu bilansu węgla w lesie.

Podstawowe cele projektu to:

• wykazanie roli leśnictwa w łagodzeniu negatywnych skutków zmian klimatycznych i usuwaniu atmosferycznego CO2 ze środowiska.

• modyfikacja modelu akumulacji węgla w polskich lasach z uwzględnieniem ich zróżnicowanej struktury.

• wybieranie drzewostanów do tzw. Leśnych Gospodarstw Węglowych, w których prowadzone będą dodatkowe działania (poza planowaną gospodarką leśną) mające na celu zwiększenie akumulacji CO2 w ekosystemach leśnych. Testowanie efektywności tych działań.

• doskonalenie metod inwentaryzacji pochłaniania CO2 w polskich lasach na potrzeby sprawozdawczości.

Z terenu RDLP w Pile, w projekt bezpośrednio zaangażowane są Nadleśnictwa: Krucz, Tuczno oraz Wałcz.

Las Energii

Cele projektu:

 • Opracowanie strategii energetycznej dla LP
 • Przeciwdziałanie zmianom  klimatu  poprzez redukcję emisji  gazów  cieplarnianych, w szczególności dwutlenku węgla do atmosfery
 • Podnoszenie efektywności energetycznej   poprzez   stosowanie   innowacyjnych   metod zarządzania energią
 • Popularyzowanie środków transportu drogowego napędzanego energią elektryczną poprzez współuczestnictwo w  budowie  infrastruktury  (punkty ładowania pojazdów)  i stosowanie pojazdów elektrycznych na własne potrzeby
 • Upowszechnianie  wiedzy  w  zakresie  odnawialnych źródeł energii  oraz kształtowanie nawyków racjonalnego z niej korzystania
 • Dywersyfikacja przychodów Lasów Państwowych oraz poprawa bezpieczeństwa energetycznego

W ramach projektu Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile zakupiła samochód elektryczny. Na terenie dyrekcji znajduje się także siedem punktów ładowania pojazdów elektrycznych – przy siedzibie RDLP w Pile oraz siedzibach Nadleśnictw Jastrowie, Mirosławiec, Człopa, Podanin, Krucz (CPLP Goraj Zamek) i  Krzyż.

Kolejne stacje ładowania oddane będą do użytkowania w nadleśnictwach: Lipka, Trzcianka, Wronki i Wałcz.

Modernizacja energetyczna budynków PGL LP

Cele projektu:

 • Poprawa efektywności energetycznej i standardu budynków będących w zarządzie PGL LP.
 • Dostosowanie budynków będących w zarządzie PGL LP do obowiązujących przepisów dotyczących uchwał antysmogowych, obowiązków związanych z użytkowaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest i innych obszarów związanych z ochroną środowiska.
 • Przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,
  w szczególności dwutlenku węgla do atmosfery.
 • Upowszechnianie wiedzy w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz kształtowanie nawyków racjonalnego z niej korzystania.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, w ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania:

- Nadleśnictwo Krucz – Termomodernizacja siedziby Nadleśnictwa i sali narad,

- Nadleśnictwo Okonek – Termomodernizacja siedziby Nadleśnictwa,

- Nadleśnictwo Podanin – Termomodernizacja Leśniczówki Łowieckiej,

- Nadleśnictwo Człopa – Modernizacja systemu grzewczego w siedzibie Nadleśnictwa Człopa poprzez wymianę ogrzewania z olejowego na pompę ciepła i montaż paneli fotowoltaicznych,

- Nadleśnictwo Durowo – Termomodernizacja siedziby Nadleśnictwa.

Ochrona rybołowa na obszarach SPA Natura 2000

Cele projektu:

 • Identyfikacja stanowisk rybołowów i czynników stanowiących dla nich zagrożenie we wszystkich stanowiskach w Polsce położonych na obszarach Natura 2000.
 • Objęcie specjalną ochroną wszystkich znanych stanowisk poprzez powołanie sieci opiekunów gniazd i stanowisk.
 • Prowadzenie monitoringu satelitarnego rybołowów.
 • Odtworzenie stanowisk rybołowów poprzez budowę nowych gniazd nadrzewnych oraz platform na słupach wysokiego napięcia.
 • Zwiększenie bazy żerowej oraz wzrost wiedzy osób zarządzających jeziorami i stawami.

W projekt realizowany w latach 2017-2021 bezpośrednio zaangażowane były Nadleśnictwa: Krucz, Krzyż, Płytnica, Wałcz, Trzcianka, Tuczno i Zdrojowa Góra. W tych jednostkach zainstalowano
25 platform na drzewach oraz 20 na słupach wysokiego napięcia. W Nadleśnictwie Tuczno w ramach realizacji projektu wybudowano czatownię ornitologiczną nad jeziorem Bytyń Wielki. We wszystkich nadleśnictwach umieszczono tablice edukacyjne, informujące o zwyczajach i biologii tego gatunku.

 

Projekty rozwojowe, w których aktualnie nie przewiduje się bezpośredniego udziału jednostek RDLP w Pile:

Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe

Cele projektu:

 • Utrzymanie populacji żubra i jej monitoring.
 • Rozprzestrzenienie żubrów i tworzenie meta populacji – rozwój populacji żubra poprzez rozgęszczenie i zwiększenie zasięgu.
 • Utworzenie banku genów żubra.
 • Wypromowanie w społeczeństwie idei ochrony żubra oraz promocja działań LP w tym zakresie.

Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie LP

Cele projektu:

 • Stworzenie nowych stanowisk lęgowych oraz wzmocnienie istniejących.
 • Odtworzenie systemu lokalnych meta populacji.
 • Stworzenie trwałych podstaw prawnych i organizacyjnych dla zachowania lokalnych populacji cietrzewia na obszarach zarządzanych przez PGL LP.
 • Zwiększenie w społeczeństwie wiedzy na temat potrzeb i metod ochrony cietrzewia, a także zasad zachowania się na obszarach, gdzie gatunek występuje.
 • Budowa ośrodka hodowli cietrzewia.