Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż niskocennego składnika majątkowego

Lp.

Nr inwentarza

Nazwa inwentarza

Rok zakupu

Cena wywoławcza (zł)

1

N62/1231

Aparat komórkowy Samsung Galaxy A70

2020

170,00

 

Wyceniane urządzenie jest wyeksploatowane oraz zbędne dla funkcjonowania jednostki ze względu na znaczne zużycie.

Oferty pisemne na zakup ww. urządzenia należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych informacją „Oferta na zakup niskocennego składnika majątkowego – przetarg na dzień 23.08.2022 r.”

Ofertę należy złożyć w kancelarii RDLP w Pile, ul. Kalina 10 w terminie do dnia 23.08.2022 r. do godz. 800. Do ceny wywoławczej oferent powinien doliczyć postąpienie w wysokości minimum 10%. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.08.2022 r. o godzinie 830 w siedzibie RDLP w Pile w pokoju numer 2.

Treść ogłoszenia została umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDLP
w Pile, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronie internetowej www.pila.lasy.gov.pl.

Przedmiot opisany powyżej można obejrzeć w siedzibie RDLP w Pile, w dni robocze od godz. 800 do godz. 1400. Osoba do kontaktu – D. Hejman, tel. 67 212 48 44.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu oraz wyłączenia części oferty z przetargu bez podawania przyczyny.