Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

W nadleśnictwach na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile do osiągnięcia określonych celów hodowli lasu, tj. kształtowania zdrowych, wysoko produkcyjnych, dobrej jakości technicznej drzewostanów realizuje się w okresie całego ich życia szereg zabiegów pielęgnacyjnych, do których należą wykonane w 2022 roku na łącznej powierzchni
30 135 ha:

 

pielęgnacja gleby i niszczenie chwastów

5 824 ha

czyszczenia wczesne

2 397 ha

czyszczenia późne

3 268 ha

trzebieże wczesne

4 363 ha

trzebieże późne

14 194 ha

wprowadzenie podszytów

89 ha

 

Do podstawowych zadań z zakresu hodowli lasu należy zaliczyć prace odnowieniowe i zalesieniowe. W roku 2022 wykonano:

 odnowienia i zalesienia

3 329 ha

 w tym: odnowienia naturalne

162 ha

 wprowadzanie II piętra

620 ha

 

W nadleśnictwach RDLP w Pile w latach 1994-2022 zalesiono prawie 8362 ha gruntów porolnych realizując Krajowy Program Zwiększania Lesistości.”

Selekcja i nasiennictwo

Działania z tego zakresu mają za zadanie zachowanie najcenniejszych populacji drzew i ich systematyczne odtwarzanie. Poprawa jakości produkcji leśnej i rentowności gospodarki zasobami leśnymi osiągana jest między innymi przez doskonalenie selekcji w nasiennictwie leśnym. Nasiona głównych gatunków lasotwórczych, niezbędne do reprodukcji lasu, pochodzą z wybranych do tego celu rodzimych drzewostanów o najlepszej jakości technicznej i hodowlanej, drzew matecznych oraz plantacji nasiennych. Obiekty te tworzą regionalną bazę nasienną, która na terenie RDLP w Pile obejmuje:

Obiekty nasienne i selekcyjne – stan na 31.12.2022 r.

 drzewa mateczne

239 sztuk

 wyłączone drzewostany nasienne - WDN

476,35 ha

 gospodarcze drzewostany nasienne – GDN

4.311,83 ha

 plantacje nasienne - PN

39,01 ha

 plantacyjne uprawy nasienne – PUN

57,48 ha

 uprawy pochodne – UP

4.209,96 ha

 drzewostany zachowawcze

80,55 ha

 uprawy zachowawcze

102,76 ha

 

Szkółkarstwo

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile istnieje 15 szkółek leśnych o łącznej powierzchni produkcyjnej 87 ha. Produkowany materiał sadzeniowy, o wysokiej jakości, zaspakaja potrzeby 20 Nadleśnictw do corocznego realizowania odnowień i zalesień. W 2022 roku wyprodukowano 37 mln sztuk sadzonek drzew i krzewów iglastych i liściastych.

Gospodarstwo Szkółkarskie „Hajda" w Nadleśnictwie Jastrowie. Fot. K.Dymek

Na terenie Dyrekcji, w Nadleśnictwie Jastrowie, oprócz szkółki leśnej znajduje się również szkółka zadrzewieniowa - Gospodarstwo Szkółkarskie „Hajda", Łączna powierzchnia obiektu wynosi 41,58 ha z tego powierzchnia produkcyjna 24,85 ha. Szkółka istnieje od 1957 roku. Jest jednym z największych w kraju obiektów produkujących sadzonki drzew i krzewów zadrzewieniowych i ozdobnych. W 1985 roku zakupiono materiał wyjściowy w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku i założono mateczniki, które stworzyły bazę do produkcji poszukiwanych sadzonek drzew i krzewów ozdobnych.