Asset Publisher Asset Publisher

REKULTYWACJA TERENÓW POPOLIGONOWYCH

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile bierze udział w projekcie „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP”.

Projekt jest realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" (www.pois.gov.pl) w ramach działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Koszt całkowity projektu wynosi 130 mln zł. jest on realizowany na terenie całej Polski w 57 nadleśnictwach a jego działania obejmują zasięgiem obszar ok. 24 tys. ha.
Celem projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom pozostającym w zarządzie PGL LP zdegradowanym w wyniku działań wojskowych.
W RDLP w Pile do projektu przystąpiły Nadleśnictwo Okonek i Nadleśnictwo Wałcz, które realizują następujące cele:
- wykonanie rozpoznania saperskiego i oczyszczenia terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych na powierzchni 3900 ha,
- działania związane z ochroną gatunków i siedlisk na powierzchni 689 ha.
Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia Lasów Państwowych koordynuje projekt.