Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile zarządza gruntami Skarbu Państwa o powierzchni 360,9 tys. hektarów, w tym lasów 347,3 tys. hektarów, na terenie 4 województw i 14 powiatów.

Lasy zajmują około 42,4 % powierzchni regionu, w niektórych gminach lesistość przekracza nawet 70 %, przy średniej lesistości krajowej 29,2 %. W drzewostanach przeważa sosna, która rośnie na 87 % powierzchni. Przeciętny wiek drzewostanów RDLP wynosi 57 lat, drzewostany młodszych klas wieku (I i II klasa wieku) zajmują 30 % ogólnej powierzchni leśnej, zasobność około 77,2 mln m3, średni zapas - 232 m3/ha, średnio rocznie przyrasta około 13,9 metra sześć. na hektar.
Powierzchnia lasów ochronnych wynosi 94 930,52 ha, co stanowi 27,34 % powierzchni leśnej RDLP w Pile.