Wydawca treści Wydawca treści

Nabór na staż

RDLP w Pile rozpoczyna postępowanie kwalifikacyjne mające na celu wyłonienie kandydatów na staż w jednostkach organizacyjnych RDLP w Pile.

OGŁOSZENIE O NABORZE

N A  S T A Ż   W  J E D N O S T K A C H  O R G AN I Z A C Y J N Y C H

RDLP W PILE
 

Planowany termin rozpoczęcia stażu: październik/listopad 2017

Dla kogo:

 • absolwenci szkół średnich leśnych oraz szkół wyższych leśnych,
 • absolwenci szkół wyższych (II stopnia) innych niż leśne, posiadający wykształcenie:

             - ekonomiczne - do nadleśnictw: Durowo, Jastrowie, Podanin, Wałcz, Złotów, Tuczno, Lipka, Okonek, Mirosławiec, Kalisz Pomorski, Płytnica, Potrzebowice, Wronki,
             - administracyjne  - do  nadleśnictw: Potrzebowice, Wałcz, Okonek, Mirosławiec, Kalisz Pomorski, Krucz, Płytnica, Podanin, Sarbia, Wronki, Złotów.

Absolwent – osoba, w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie podejmie pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia, spowodowanych: korzystaniem z urlopu macierzyńskiego (ojcowskiego) lub urlopu wychowawczego, długotrwałą chorobą, kontunuowaniem nauki na studiach doktoranckich, nie dłużej jednak niż 4 lata.

Oczekujemy:

 • dobrej organizacji pracy własnej,
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,
 • sumienności, dokładności i rzetelności.

Oferujemy:

 • płatny, 12 – miesięczny staż (umowa o pracę),
 • możliwość zdobycia doświadczenia w leśnictwie, księgowości lub administracji,
 • zaświadczenie o ukończeniu stażu (po zdaniu egzaminu),
 • referencje dla osób szczególnie wyróżniających się.


W przypadku pozytywnych efektów pracy i zaangażowania w powierzone zadania po zakończeniu stażu możliwe jest nawiązanie stałej współpracy, zgodnie z potrzebami kadrowymi w jednostkach.

Dokumenty należy składać osobiście w Wydziale Organizacji i Kadr, pokój nr 22 i 23 lub pocztą tradycyjną z dopiskiem „STAŻ" na adres Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, 64-920 Piła, ul. Kalina 10, w terminie od 1 lipca 2017 roku do 18 września 2017 roku (istotna data wpływu)

Wszyscy kandydaci ubiegający się o staż składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na staż (w tym adres do korespondencji, e-mail, nr telefonu i określenie preferowanego nadleśnictwa do odbycia stażu)
 • oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości,
 • oświadczenie o składaniu dokumentów przyjęcia na staż wyłącznie  w RDLP w Pile,
 • oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),

   Absolwenci szkół wyższych:

 • kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu,

  Absolwenci średnich szkół leśnych:

 • kopie świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,

 

 • mile widziane CV (w przypadku dużego zainteresowania stażem, RDLP w Pile zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowego postępowania kwalifikującego). O terminie dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Na żądanie RDLP w Pile absolwent jest zobowiązany przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, w celu dokonania potwierdzenia ich zgodności z oryginałem.


Rozstrzygnięcie przyjęcia na staż nastąpi w dniach 5-6 października 2017 roku.
Osoby przyjęte na staż otrzymają zawiadomienie na piśmie.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Organizacji i Kadr RDLP w Pile
(Agnieszka Łojek – Specjalista ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi) tel. 67 212 48 44 wew. 817