Asset Publisher Asset Publisher

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej na ten temat

Powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, według stanu na 31.12.2015 roku, pozostających w zasięgu terytorialnym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile wynosi około 18 118 ha.

Z tego, na mocy porozumień zawartych pomiędzy starostwami a nadleśnictwami,  10 329 ha jest w nadzorze 14 nadleśnictw, co stanowi 57% ogółu powierzchni lasów prywatnych. Największa powierzchnia znajduje się w nadleśnictwie Potrzebowice i stanowi 3 205 ha, najmniejsza natomiast w nadleśnictwie Płytnica- 56,70 ha.