Wydawca treści Wydawca treści

Projekty dofinansowane ze środków POIiŚ

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile przystąpiła do realizacji dwóch projektów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 r.

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków  zagrożeń   związanych z pożarami lasów"
Planowany okres realizacji: 2016-2019 r.
Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

 

Wieża przeciwpożarowa w Nadlesnictwie Podanin. Fot. S. Majewski


Celem projektu jest zapobieganie powstawaniu oraz minimalizacja negatywnych skutków związanych z powstawaniem pożarów w lasach na terenach zarządzanych przez PGL LP. Działania skupione będą na rozwoju systemów wykrywania i lokalizacji pożarów, wsparciu dla jednostek szybkiego reagowania na wypadek wystąpienia zagrożenia, a także budowie i modernizacji dostrzegalni przeciwpożarowych.

W ramach projektu na terenie RDLP w Pile zaplanowano:
    a) modernizację i rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń,
    b) zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów,
    c) budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych.

Kluczowe rezultaty projektu:
    a) zwiększenie powierzchni leśnej objętej monitoringiem i systemem wczesnego wykrywania zagrożenia,
    b) zmniejszenie średniej powierzchni pożarów na terenach zarządzanych przez PGL LP,
    c) zwiększenie ilości nowoczesnego sprzętu ułatwiającego lokalizację oraz wykrywanie pożarów w lasach.

Na terenie  RDLP w Pile w projekcie będą realizowane zadania 6 nadleśnictw: Krucz, Krzyż, Płytnica, Tuczno, Wałcz i Wronki.

 

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych"
Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.
Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Zbiorniki retencyjne w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra. Fot. J.Ramucki


Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.
Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych (np. zabudowę przeciwerozyjną cieków).


W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane:
    a) z budową, rozbudową, modernizacją i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych,
    b) z budową, rozbudową, modernizacją i poprawą funkcjonowania zbiorników retencyjnych, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP,
    c) z adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb,
    d) z zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami.

Planowanym rezultatem projektu jest zwiększenie ilości retencjonowanej wody.
Według szacunkowych danych dzięki budowie, modernizacji lub poprawie funkcjonowania obiektów małej retencji zmagazynowanych zostanie ok. 10,1 mln m3 wody.

Na terenie RDLP w Pile w projekcie będą realizowane zadania w 14 nadleśnictwach: Człopa, Durowo, Jastrowie, Kaczory, Krucz, Krzyż, Lipka, Okonek, Płytnica, Podanin, Potrzebowice, Sarbia, Wronki i Złotów.