Lista aktualności Lista aktualności

Wspólnie o ochronie przyrody

„Wybrane zagadnienia ochrony przyrody na terenach leśnych województwa wielkopolskiego” były tematem seminarium które odbyło się 24 i 25 października na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, w Nadleśnictwie Jastrowie.

Seminarium zorganizowali leśnicy z Poznania i z Piły we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi dyrektor RDOŚ w Szczecinie Radosław Grzegorczyk, dyrektorzy BULiGL w Poznaniu i Szczecinku Zbigniew Cykowiak i Tadeusz Wagner oraz przedstawiciele Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego.
Seminarium otworzyli: Ryszard Standio – dyrektor RDLP w Pile i Jerzy Ptaszyk - z-ca  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Regionalny Konserwator Przyrody w Poznaniu. Podczas otwarcia seminarium dyrektor RDLP w Pile wręczył Panu Łukaszowi Grupińskiemu nominację na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Potrzebowice.

W pierwszym dniu, mającym charakter sesji referatowej poruszano tematy związane z ochroną gatunkową na terenie Wielkopolski. Na początku spotkania Sławomir Majewski (naczelnik wydziału ochrony ekosystemów RDLP w Pile) przedstawił informacje dotyczące zasobów leśnych, uwarunkowań administracyjnych i przyrodniczych RDLP w Pile. Duże zainteresowanie wywołał referat Macieja Tracza z Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego dotyczący rozprzestrzeniania się zachodniopomorskiego stada żubrów. Problemy związane z ochroną rybołowa w Wielkopolsce omówili Regionalny Konserwator Przyrody dr Jerzy Ptaszyk oraz Krzysztof Dymek (RDLP w Pile). Sebastian Golczak (RDLP w Poznaniu) poruszył kwestie dotyczące ochrony strefowej ptaków, a Agata Czapracka (RDOŚ w Poznaniu) przedstawiła rodzinę popielicowatych – rzadkich ssaków z rzędu gryzoni.
Kwestie związane z realizacją zadań ochronnych obszarów Natura 2000 oraz możliwościami wykorzystania środków zewnętrznych na cele ochrony przyrody zaprezentowała Marlena Kowalkowska (naczelnik wydziału ochrony ekosystemów RDLP w Poznaniu).
Doświadczenia Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Poznaniu związane z tworzeniem planów zadań ochronnych (PZO) dla obszarów Natura 2000 w ramach sporządzania planu urząedznia lasu przybliżył uczestnikom wydarzenia dyrektor poznańskiego biura Zbigniew Cykowiak.
Na koniec sesji referatowej, Krzysztof Kanecki, nadleśniczy Nadleśnictwa Jastrowie przedstawił charakterystykę obszaru nadleśnictwa. Był to wstęp do drugiego dnia seminarium, który zaplanowano jako sesję terenową.    
W drugim dniu, w trakcie objazdu terenowego, w nadleśnictwach Płytnica i Jastrowie zaprezentowano przykłady działań ochronnych oraz działań na rzecz ochrony przyrody. Podczas wizyty w rezerwacie Wielkopolska Dolina Rurzycy poruszano temat realizacji zadań związanych z utrzymaniem drzewostanów w kierunku zgodnym z typem siedliska przyrodniczego, usuwaniem nalotu i podrostu drzew i krzewów z nieleśnych siedlisk przyrodniczych 7230 (torfowiska alkaliczne), poprawą struktury drzewostanów na siedliskach przyrodniczych 9110 (kwaśna buczyna niżowa) i 9160 (grąd subatlantycki) poprzez sukcesywne usuwanie modrzewi i świerka w wieku poniżej 50 lat. Istotnym zagadnieniem było też funkcjonowanie obszarowych form ochrony przyrody na styku województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
Wizyta na użytku ekologicznym W Dolinie Płytnicy była okazją do przedstawienia efektów projektu małej retencji nizinnej realizowanego przez Lasy Państwowe oraz projektu „Poprawa warunków bytowania ptactwa wodno-błotnego poprzez odłów gatunku inwazyjnego – norki amarykańskiej”.
Seminarium było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w zakresie szeroko pojętej ochrony przyrody oraz nawiązania ścisłej współpracy pomiędzy instytucjami za nią odpowiedzialnymi.