Lista aktualności Lista aktualności

Mała retencja w pilskich lasach

W RDLP w Pile zaplanowano wykonanie 220 obiektów, które zretencjonują wodę o objętości ponad 270 000 m3.

Lasy odgrywają bardzo ważną rolę w cyklu obiegu i magazynowania wody.
Po opadach deszczu woda gromadzona jest przez glebę, ściółkę oraz rośliny. Naturalnymi „pochłaniaczami” i magazynami wody są także torfowiska i tereny podmokłe. Dzięki zdolności lasu do utrzymywania wilgoci panuje tam specyficzny mikroklimat, który tworzy korzystne warunki dla zamieszkujących go organizmów. Jednak w naturalnym procesie część wody odparowuje do atmosfery, część wnika w glebę zasilając wody gruntowe i głębinowe lub trafia do strumieni, zbiorników wodnych czy rzek. Tym samym las wpisuje się w tzw. mały obieg wody w przyrodzie, który ma istotne znaczenie dla lokalnych warunków hydrologicznych.
Po wyłączeniu z tego cyklu części wody, gromadząc ją lub spowalniając jej odpływ, wówczas możemy mówić o retencji. W lasach realizowane są projekty w ramach tzw. małej retencji, ponieważ woda akumulowana jest w niewielkich oczkach i zbiornikach wodnych, a także na terenach mokradeł.

Lasy Państwowe realizują kompleksowy projekt  adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu „Mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, którego celem jest zabezpieczenie lasów przed zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi poprzez rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Projekty przewidują:

- budowę, przebudowę lub odbudowę zbiorników małej retencji i zbiorników suchych,

- regenerację i ochronę mokradeł oraz odtwarzanie terenów zalewowych,

- budowę, przebudowę lub odbudowę małych urządzeń piętrzących (zastawki, małe progi, przetamowania) na kanałach i rowach, które posłużą spowolnieniu odpływu wód powierzchniowych,

- przebudowę lub rozbiórkę obiektów hydrotechnicznych (mostów, przepustów, brodów) niedostosowanych do wód wezbraniowych,

- zabezpieczenie obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej związanej z gwałtownymi opadami.

W realizacji projektu uczestniczą także nadleśnictwa RDLP w Pile. Aktualnie w projekcie
pt.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, którego realizację przewidziano w latach 2014 – 2020, bierze udział 113 nadleśnictw, położonych w 17 regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych, z czego 14 nadleśnictw pilskiej dyrekcji. Są to nadleśnictwa: Człopa, Durowo, Jastrowie, Kaczory, Krucz, Krzyż, Lipka, Okonek, Płytnica, Podanin, Potrzebowice, Sarbia, Wronki oraz Złotów. W RDLP w Pile zaplanowano wykonanie 220 obiektów, które zretencjonują wodę
o objętości 273 189 m3. Planowane koszty dla RDLP w Pile 15 323 103,00 zł, z czego około
13 024 640,00 zł to dofinansowanie. Planowany całkowity koszt ww. projektu dla całej Polski wynosi 234 670 000 zł, z czego maksymalne dofinansowanie z funduszy europejskich wynosi 144 500 000 zł.

W latach 2010 – 2015 był realizowany pierwszy projekt dotyczący małej retencji w lasach
pt. „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy
w ekosystemach leśnych  na terenach nizinnych”.

W pierwszym projekcie Małej Retencji Nizinnej udział wzięło 12 nadleśnictw RDLP w Pile: Durowo, Jastrowie, Kaczory, Krucz, Lipka, Okonek, Płytnica, Podanin, Sarbia, Wałcz, Zdrojowa Góra, Złotów. W ramach tego projektu zaplanowano pierwotnie wykonać 389 obiektów
oraz zretencjonowanie 1 809 500 m3 wody. W 2014 roku założenia projektu zwiększono
o 5 dodatkowych obiektów i o 26 400 m3 wody. Efektem zakończenia pierwszego projektu na terenie RDLP w Pile między innymi było wykonanie: 87 zbiorników, 190 zastawek,
22 przepustów z zastawkami, 19 przepustów, 51 progów, 14 grobli ziemnych, 2 brodów, wyremontowanie 1 mostu z piętrzeniami, czy 4 rowów doprowadzających wodę.